Съдебни искове "Търговско право"

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


 Несъстоятелност - искове в производството
 Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество по чл. 70 ТЗ
 Иск за отмяна на решение на общо събрание на търговско дружество по чл. 74 ТЗ
 Иск за прекратяване на ООД по чл. 155, ал. 1 ТЗ
 Иск за защита на членство в търговско дружество по чл. 71 ТЗ
 Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговски договори
 Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба
 Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци
 Иск на комитента срещу комисионера. Koмисионен договор
 Менителнични ефекти и менителнични искове
 Архив

Общо: 11 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА