Административно-правни процедури и приложни документи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Бланки
 Договори
 Търговски регистър
 Търговци и юридически лица с нестопанска цел
 Обществени поръчки
 Европейски фондове
 Отменени

 Кооперацията - учредяване, органи, дейност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Тодор Гърбатов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Лицензиране на стоково тържище
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: ДКСБТ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Приложни документи от ДКЦК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за одобрение за извършване на действия по чл. 74, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация по чл. 24, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 19, т. 5 от Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за регистрация на емитент в регистъра за емитентите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за потвърждаване проспект за публично предлагане на облигации
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на емитентите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Процедура по категоризиране на туристическите обекти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Заповед за назначаване на Общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Констативен протокол за категоризиране на туристически обект (семеен хотел)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Заповед за определяне категория на туристически обекти
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Уведомително писмо за получаване на категорийна символика
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Заявление до кмета на общината за отразяване на промени в Националния туристически регистър
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Заявление до министъра на икономиката за отразяване на промени в Националния туристически регистър
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Процедура по лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Цветан Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Разрешение за извършване на дейност като брокер на стокова борса
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Регистрацията по закона за храните
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Сертификация за съответствие на продукти с изискванията на българските стандарти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Общо: 17 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА