Автори / източници
Любомир Василев

Намерени 39 документа
подредени по дата на публикуване

Актуални въпроси на неоснователното обогатяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Индивидуализация и ревандикация на части от имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Актуални въпроси на паричните задължения в чуждестранна валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Бележки по законопроекта за изменение на ЗУТ относно паркоместата и гаражите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Изпълнение на съдебни решения по административни дела за отчуждаване на недвижими имоти по Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Поредни договори за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Практически аспекти на отделянето и реалното връщане по чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Управление на жилищните комплекси от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Управление на етажната собственост чрез сдружение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Паркоместата и етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Производството по чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ и зелените площи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Има ли право съседът да санира самоволно жилището си?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Новости при задълженията за поддържане и възстановяване на частни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Договор за строителство на бъдещ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Принудителни административни мерки за заблуждаваща реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

За някои случаи на временно отчуждаване на частни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Скритата потребителска защита на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Кооперация и етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Възстановяването и поддържането на сградния фонд по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Опасности за потребителите при придобиване на частично право на ползване на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Въпроси на отчуждаването по Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Ограничаване на правото на разпореждане с недвижими имоти ­ частна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Въпроси на отчуждаването за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

За обекта на арендния и наемния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Общи условия и неравноправни клаузи при пощенските услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Проблеми при изключване на земи и гори от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Договори при общи условия за потребителите на ВиК услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

За секвестируемостта на правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Ползване, плодоползване, сервитути и използване на гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Асоциациите на потребители на топлинна енергия в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

За някои несеквестируеми права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Какви вещни права са необходими за строителството на линейни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Общи условия за продажба на ел. енергия, топлинна енергия и природен газ за битови нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Отмяната на чл. 148 ППЗДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Договорни елементи във връзка с отчуждаването по Закона за енергетиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Арбитражът между потребители и търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Правната уредба на неравноправните клаузи по ЗЗППТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Необходима ли е отмяна на действащата процедура по промяна на предназначението по Закона за опазване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27