Автори / източници
Мариела Павлова

Намерени 63 документа
подредени по дата на публикуване

Поправка на грешки в нотариалния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Свободата на завещаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Незаконно строителство и удостоверение за търпимост в контекста на задълженията на нотариуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Последните изменения на Правилника за вписванията и надграждането на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Проблеми при издаване на смъртни актове и удостоверения за наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Продава ли земята сградата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Нотариалните удостоверявания в условията на заразата Ковид 19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Правата на трето лице по договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Колко екземпляра на нотариалния акт трябва да бъдат подписани за неговата действителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Някои въпроси за архива на нотариуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Начин на ползване и предназначение на земеделската земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Нищожността на нотариалния акт за прехвърляне на имот, придобит по чл. 35 зппдобп (отм.), като основание за ревандикация от купувача
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Саморъчното завещание и процедурата по обявяването му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Грешките в нотариалното удостоверяване като производство и отражението им върху действителността му. Преглед на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Отстраняване на технически грешки при вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Неизпълнен предварителен договор – възможности и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Нови документи, изисквани при сделки със земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Назначаване на представител на отсъстващо лице, обявяване на отсъствие и на смърт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Актуални въпроси на договорите за аренда на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Практически и правни проблеми при съставянето на протокол по реда на чл. 232, ал. 4 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Разликата в квадратурата на продавания недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Предприятието на едноличния търговец и неговото имущество като физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Води ли неприемането на наследството до загуба на качеството наследник на поканеното да приеме лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

За някои задължения на нотариуса при сделки с вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Обща част ли е земята при наличие на етажна собственост върху нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Публичната продан на ипотекиран недвижим имот и съдбата на учредените върху него ипотеки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Правни проблеми при сключване на сделка с участието на представител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Проблеми на съдържанието на нотариалния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Опис на наследство - актуални проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Някои изменения на данъчните закони, касаещи сделките с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Конкуренция на основания при придобиването на вещно право върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Нотариални действия във връзка с новата уредба на имуществените отношения между съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Законът за управление на етажната собственост и проблемите, които той поставя пред нотариусите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Съдът разрешава сделки с имоти на непълнолетни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Промени в правния и фактически статут на недвижимия имот - Необходимост от издаване на нов титул за собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Възбраната като обезпечителна мярка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Възбраната - Видове, производство по допускане и налагане, последици - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Съчетание между лична собственост и съпружеска имуществена общност - възникване, прекратяване, последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Завещанието трябва да има точна дата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Наследяване по съребрена линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Възможни хипотези при спор за разпределение на ползването на съсобствен терен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Промени в местните данъци и такси при сделки с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Прекратяване на ЖСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Строителство чрез жилищностроителна кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Нов способ за прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Нотариални удостоверявания при участие на чуждестранни лица, които не владеят български език
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Нови изисквания към собствениците при продажба на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

В каква форма следва да бъде сключен договорът, с който еднолично държавно търговско дружество продава свой недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Придобиване на право на строеж чрез административен акт при действието на ЗТСУ (отм.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Документи, удостоверяващи правото на собственост и други вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Разпореждане с вещно право на собственост от малолетен и непълнолетен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Действително ли е пълномощно, ако упълномощителят не е титуляр на правата върху имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Нотариалната покана
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Продажба на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Наследяване на кола на инвалид
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Покупка на дадена под аренда земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Как се продава наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Въпроси по прилагането на чл. 25 ЗННД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Завещание на чуждо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Възможно ли е все още да се възстанови земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Приемането на наследството по опис като способ за защита на интересите на наследниците срещу действия на наследодателя им, предприети чрез пълномощник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Противопоставимост на вписването на исковите молби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30