Автори / източници
Любен Горбанов

Намерени 38 документа
подредени по дата на публикуване

Наказателноправната превенция и санкция за нарушаване владението на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Спиране на производството по чл. 182, ал. 1, б. “б” ГПК и възобновяването му по чл. 183 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Разглеждане и решаване на гражданските дела от Върховния касационен съд според последните изменения на Гражданскопроцесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Параграф 4а, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Възстановяване на собствеността върху недвижими имоти по чл. 2, ал. 2 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Основание и петитум на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Обезщетяване чрез съсобственост на суперфициарен собственик по ЗОСОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Защита на правата по исков ред при реституцията на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Изменения и допълнения в Закона за опазванена земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Съотношения между делата по чл. 14, ал. 3 и 4 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Въпроси и отговори по реституционните въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Поземлената комисия не издава решение, когато собствеността по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Въпроси и отговори по реституционните закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Заплащане на трайни насаждения върху земеделска земя, чиято собственост е възстановена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Правни последици от придобиването на влязъл в сила план за земеразделяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

За чл. 107, ал. 1 от Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Придобивната давност и възстановяване собствеността върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Съсобствен имот, отдаден под наем от някой от съсобствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Защита правата на възстановените собственици по ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

По приложението на § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Обезщетяване ползвателите на земеделски имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Правата на възстановените собственици по реституционните закони и приватизацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Правно положение на новоизбраните членове на съветите в акционерните дружества до обнародването на вписването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Процедура за обезщетяване с равностойни земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Новото основание за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти по чл.2, ал. 2 ЗВСОНИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Измененията на решенията на поземлените комисии по чл. 14, ал.7 на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

По приложението на чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Завещания и продажби на наследство, направени след одържавяването или включването на имоти в ТКЗС и образувани въз основа на тях селскостопански организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Придобивна давност върху земеделски земи, включени в ТКЗС, ДЗС и други селскостопански организации, образувани въз основа на тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.(продължение от кн.6)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Закон за подпомагане на земеделските производители.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Индексация на паричните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Придобиване собствеността на земята при уредено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Правата на трети лица при обезсилване решението за възлагане по чл. 288, ал. 2 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Прехвърляне на предприятия и преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Практика на МТСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Предявяването на отрицателен установителен иск като условие за издаване на постановление и нотариален акт по обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост върху недвижим имот - чл.483, ал. 2 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01