Автори / източници
Снежана Станчева

Намерени 44 документа
подредени по дата на публикуване

Провеждане на стачка в предприятие или поделение на предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Провеждане на арбитраж за уреждане на колективен трудов спор от Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Провеждане на посредничество за уреждане на колективен трудов спор от Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Провеждане на непосредствени преговори за уреждане на колективен трудов спор в предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оформяне и предаване на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Възстановяване на предишната работа на работник или служител от работодателя или съда
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оспорване на законността на уволнението от работника или служителя пред работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Вътрешно заместване на отсъстващ работник или служител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Командироване на работници и служители в страната и чужбина
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Свикване, ред на работа и вземане на решения от Общото събрание на работниците и служителите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Разработване на вътрешни актове на предприятието
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита пред работодателя в случай на осъществен тормоз спрямо работник или служител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита пред комисията за защита от дискриминация в случаи на дискриминация при упражняване правото на труд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Трудов стаж и обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Обезщетение по чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Действие на КТД за отрасъл “Средно образование”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Заплащане на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Трудов договор и задължения на работодателя по Закона за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Прекратяване на трудов договор от работодателя с работник или служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Срок за изпитване при трудово правоотношение, възникнало от конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Прекратяване на трудов договор по чл. 327, т. 2 КТ след отправено предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Ползване на платен годишен отпуск, отправяне на предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Изменение на трудов договор и изисквания за заемане на длъжността "учител"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Трудов или граждански договор с учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Заплащане на извънреден труд на държавен служител в дните на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Провеждане на стачка в предприятие или поделение от работници или служители
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Провеждане на арбитраж за уреждане на колективен трудов спор от Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Провеждане на посредничество за уреждане на колективен трудов спор от Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Провеждане на непосредствени преговори за уреждане на колективен трудов спор в предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Възстановяване на предишна работа на работник или служител от работодателя или съда
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Командироване на работници и служители в страната и чужбина
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Свикване, ред на работа и вземане на решения от Общо събрание на работниците и служителите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Участие на работещите в подготовката на вътрешни актове на предприятието
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Новото определение за масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Прекратяване на трудов договор по чл. 331 КТ и хипотезата на масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Връчване на заповед за дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Основанието по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ при ликвидация и производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Особени хипотези на работно време и почивка за членовете на екипаж на кораб
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ на служители от ръководството на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Въпроси на имуществената отговорност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ на наследник на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19