Автори / източници
Цветан Крумов

Намерени 17 документа
подредени по дата на публикуване

Договорни уговорки за отказ на кредитора да изпълни свои задължения към длъжника като квазиобезпечение по търговски и финансови сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Допустимост и предпоставки за договорното прихващане и искове за оспорването му в производство по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение на СЕС относно реализацията на финансово обезпечение и уговаряне по процедурата за изпълнение върху заложено имущество по Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Съобразяване на ЗППЦК с Регламент (ЕС) 2017/1129 и улеснения за финансирания до 3 милиона евро
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Обезпечителни права в полза на множество кредитори и нуждата от реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Мястото на плащане като критерий за определяне на приложимото право към задълженията на платеца по менителница и издателя на запис на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Новости при обезпечаване на бъдещи вземания с особен залог и финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Правни аспекти на форфетинга в международната търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Разширяване на персоналния обхват на Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Способи за прехвърляне на „владение“ или „контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение и момент, от който финансовото обезпечение се смята за предоставено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Новото изискване за прехвърляне на „владение или контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Обхват на приключващото нетиране по Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Могат ли лица от държави извън Европейското икономическо пространство да са страни по договор за финансово обезпечение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Действителен ли е записът на заповед, в който издателят е написал уговорка за освобождаване от протест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Неточности в Търговския закон, поставящи под съмнение действителността на уговорки за лихви в менителници и записи на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Придобиване по давност на реални части от поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Практически въпроси, свързани с принудителното отчуждаване на имоти ­ частна собственост за държавни или общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13