Автори / източници
Стоянка Илова

Намерени 44 документа
подредени по дата на публикуване

Издаване на удостоверение за търпимост
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Премахване на опасни, негодни за използване или застрашаващи сигурността строежи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Технически изисквания при извършване на съдебна делба на недвижими имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Съдебно производство по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж от четвърта до шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Съдебно производство по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж от първа до трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Премахване на незаконен строеж от четвърта до шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Премахване на незаконен строеж от първа до трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на акт за узаконяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Предсрочно прекратяване действието на удостоверение на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Продължаване на срока на удостоверение на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на удостоверение за регистрация на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Разрешаване на строителство въз основа на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Практически проблеми при прилагането на Закона за устройството и застрояването на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Техническият ръководител в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Как се изгражда техническа инфраструктура за обслужване на конкретен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Практически проблеми при процедирането на подробни устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Основни положения при установяването и устройството на площадките за игра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Задължения на участниците в строителството за спазването на съществените изисквания към строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Енергиен паспорт на сградите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

За някои проблеми със съобщаването на индивидуалните административни актове по ЗУТ след влизане в сила на Административно-процесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Специфични аспекти при премахването на строежи и преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Функции на възложителя във фаза строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Функции на възложителя във фаза проектиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Издаване на удостоверение за търпимост
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Премахване, поправяне или заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Учредяване и прехвърляне на право на строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Принудително отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти ­ публична собственост, и условия и ред за обезщетяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Съдебно производство по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Премахване на незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Издаване на акт за узаконяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Предсрочно прекратяване на лиценз на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Изменения и допълнения на списъка на правоспособните физически лица към лиценз, издаден на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Правила за организацията на дейността на междуведомствената комисия за издаване на лицензи на консултанти за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Издаване на лиценз на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Разрешаване на строителство въз основа на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Комплексен проект за инвестиционна инициатива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Консултантът-старият нов участник в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съгласно измененията и допълненията на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Законът и строежите, вредни в санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Още за търпимите строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04