Автори / източници
Христо Симеонов

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Актуални законодателни промени, свързани с въвеждането на обслужване на „едно гише“ за предоставяне на достъп до пазара на труда за чужденци в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Какво представлява депозитното споразумение при продажба на недвижим имот?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Вписване в имотния регистър и вписване по реда на чл. 599 ГПК и чл. 10 ЗТРРЮЛНЦ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Търговскоправни способи за прехвърляне на вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Производство по вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека, според действащите нормативни актове у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Правен статут на паркомястото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Новите промени в Закона за насърчаване на заетостта регламентират наемането на висококвалифицирани специалисти от трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

Промените в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Анализ на резултатите от проведената национална кампания "Спазване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на плас-тмасови и каучукови изделия"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Нови изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Защитата на работещите от рискове, свързани с експозицията на азбест при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Осигуряване на безопасното производство на химическите вещества, препарати и продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01