Автори / източници
Мира Чиприянова

Намерени 42 документа
подредени по дата на публикуване

Възстановяват ли се обезщетенията по ПМС № 100 от 1998 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Изплащане на парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Изчисляване на трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Национална програма за увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места в дейности за преодоляване на последиците от горски пожари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Регистрация на безработните лица в Бюрата по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Парична помощ за временна нетрудоспособност не се изплаща от Бюрата по труда на безработните, регистрирани по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Осигуряване на лицата, получили допълнително обезщетение по реда и условията на чл. 6 от ПМС № 100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Ред и условия за придобиване на право на парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Национална програма "Гъвкави форми на заетост"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Права на обезщетение по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта на лицата, напуснали по тяхна инициатива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Обезщетяване на работници и служители, освободени от търговски дружества с държавно имущество от подотрасъл "Въгледобив"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Правоимащите на еднократно парично обезщетение в размер на 1000 лв. са определени с ПМС № 100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Удостоверението за структурата на капитала се изисква от Бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

При дисциплинарното уволнение плащат за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Ред и условия за повторно ползване на права на обзщетяване по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Задължително осигуряване за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Вноски във фонд "Професионална квалификация и безработица"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Право на обезщетяване по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Допълнително обезщетение по реда на ПМС № 100 от 1998 г. (изм. И доп.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Права по реда на ПМС № 100 от 1998 г. (изменение и допълнение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Допълнително обезщетение по реда на ПМС № 100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Вноски във Фонд "Професионална квалификация и безработица"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Отново за обезщетението по ПМС №100 от 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Право на допълнително обезщетение по реда на ПМС №100 от 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Задължително осигуряване за безработица, размер и разпределяне на осигурителната вноска за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Вноски във фонд "ПКБ" не се правят върху средствата по чл. 147, т. 2 и 3 от КТ от 1951 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Задължения към фонд "ПКБ"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

За еднократното парично обезщетение по реда на ПМС №100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Допълнителното обезщетение по реда на ПМС №100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Ползване право на еднократно парично обезщетение съгласно §1 на преходните и заключителни разпоредби на ПМС №100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Право на обезщетение на съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужещи, които са прекратили трудовото си правоотношение поради това, че са ги последвали при преместването им от едно населено място в друго
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Осигурителни вноски за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Право на еднократно парично обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Обезщетения и помощи, изплащани при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Право на еднократно парично обезщетение по реда на ПМС №100/98г. след изменението му с ПМС №184/98г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Еднократното парично обезщетение изплащано по реда на ПМС №100 от 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Могат ли да ползват право на обезщетение при безработица лицата, работили по договори за ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Права, които лицата продължават да ползват след влизане в сила на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Размер на паричното обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Срок за подаване на молба за изплащане на еднократно обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Срокове за регистрация в бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01

За еднократните обезщетения при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01