Автори / източници
Валентина Бакалова

Намерени 72 документа
подредени по дата на публикуване

Особености на производството за изменение на действащ подробен устройствен план по реда на чл. 135а ЗУТ (нов - ДВ, бр. 16 от 2021 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Преглед на промените в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ, бр. 6 от 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Изграждане на улични мрежи по неприложена улична регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Промените в Закона за устройство на територията Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Бележки по Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния съд по конст. д. № 2/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Преглед на промените в Закона за устройство на територията, приети през първото полугодие на 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Набиране, поддържане в актуално състояние и предоставяне на специализирани данни за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Спиране и удължаване на сроковете в производствата по ЗУТ по време на извънредното положение и след неговата отмяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Актуални въпроси на устройственото планиране. видове територии. законови ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии - Законодателни мерки за ограничаване на хаотичното застрояване на извъ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси на устройственото планиране. видове територии. законови ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии - Видове територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Благоустройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Статут на обектите, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, предназначени за задоволяв
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Урегулиране на поземлените имоти по реда на ЗУТ. Благоустройство по ЗУТ. Общи изисквания за урегулира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Урегулиране на поземлените имоти при условията на чл. 16 ЗУТ (градска комасация)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Прилагане на подробните устройствени планове. Понятието „приложена регулация“ по ЗУТ и по ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Кадастърът и значението му за правото на собственост и ограниченията за благоустройствени цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Предоставяне на административни услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Концепция за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър. Специализирани кадастрални карти (чл. 32 ЗКИР). Специализирани карти за устройствено планиране (чл. 34 ЗКИР)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Правна уредба по отменените специални благоустройствени закони за територията на Столичната общин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Цели на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Преглед на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община от 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Новите положения в законовата уредба на зелената система на СО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Цели на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие като специален благоустройствен закон. Приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Опазване и използване на морските плажове и прилежащите им зони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Правен режим на пясъчните дюни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Въпроси на „свободното къмпингуване“ в зоните за териториалноустройствена защита по ЗУЧК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

Актуални въпроси по прилагането на заварените подробни устройствени планове при одобрена кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Актуални въпроси относно използването на ателиета и други нежилищни обекти за постоянно обитаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Въпроси по „свободното“ къмпингуване в некатегоризирани къмпинги в зоните за териториалноустройствена защита по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 41 от 28 май 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Оспорване на разрешенията за строеж по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Правен статут на търпимите строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Въпроси по отчуждаването на частни имоти за държавни и общински нужди. Прилагане на уличната регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Промени в правната уредба на зелената система на територията на Столичната община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Бележки по промените в Закона за устройството и застрояването на столичната община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Презаверяване на разрешението за строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Конституиране и участие на заинтересованите страни в производството по одобряване на подробните устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Урегулиране на земеделски земи с цел застрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти по реда на чл. 16 зут след последните изменения и допълнения на закона (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Въпроси на предназначението на поземлените имоти по ЗУТ и начина на отразяването му в кадастралните карти и регистри по ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Преглед на измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

Новото в правния режим на местата за паркиране след промените в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 101 от 2015 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Бележки по промените в Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Поддържане на кадастралните карти и кадастралните регистри в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им (чл. 52 във връзка с чл. 53а ЗКИР)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Актуални въпроси на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53 ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Актуални въпроси на съгласуването на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Правно значение на одобрените кадастрални карти и на подробните устройствени планове за упражняване на имуществените права на заинтересованите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Практически аспекти при оспорването на индивидуалните актове по устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Сделки с урегулирани поземлени имоти (дворищнорегулационни парцели) след влизане в сила на кадастралната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Строителство в устройствени зони с комплексно застрояване при действието на Решението на Народното събрание от 31.07.2008 г. (ДВ, бр. 70 от 08.08.2008 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Нови изменения в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Правна уредба на озеленените площи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Участие на заинтересувани лица в административното и съдебното производство по Закона за устройство на територията. Защита срещу незаконното строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Промените в Закона за устройство на територията ­ основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Особености на сделките по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Правна уредба на строителството по ЗУТ. Страни в строителния процес и техните взаимоотношения.
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Продажба на части от поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Гаранционните срокове в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Проблеми на експлоатацията и разрешаване ползването на заварени от ЗУТ строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Уреждане на сметките по регулация по § 6 от Преходните разпоредби на ЗУТ. Последици от отпадането на отчуждителното действие на дворищнорегулационните планове по § 8 от ПР на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Адресати на разрешението за строеж по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Търпимите строежи по параграф 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Правна уредба на строителството по ЗУТ. Страни в строителния процес и техните взаимоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Градската комасация по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Статут на сгради и постройки на територията на природните паркове, включени в капитала на търговски дружества с общинско и държавно имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01