Автори / източници
Савин Ковачев

Намерени 42 документа
подредени по дата на публикуване

Същност и роля на визата за проектиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Процедурата по одобряване на подробни устройствени планове след последните промени в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, свързани със статута и дейността на общинските органи, прилагащи ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, визиращи урегулирането и застрояването на поземлените имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, визиращи преустройства и промяна на предназначението на помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в статута на оградите, заварените и временните строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, свързани с дейностите в свлачищни райони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, свързани с процедиране на устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, визиращи статута на страните в строителния процес и отношенията между тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в материята, свързана с оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в материята за административния контрол по устройство на територията и строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в материята за административно- наказателната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Допълнителните разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Преходните и Заключителните разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в статута на търпимите строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - „Висящи“ правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Кратко заключение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Осигуряване на достъп по административен ред до чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Строителство на временни пътища
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Налагане на строителна забрана
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на градското обзавеждане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Разрешаване на строителството и изграждане на огради
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Издаване на разрешение за строеж на временен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Режими за разрешаване на строителство и за извършване на строителни дейности след последните промени в ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Вещноправен статут на строежите според действащото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Новото в процедурите по изработване и одобряване на подробни устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Новото в процедурите по изработване и одобряване на общи устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Устройствен и вещноправен режим на общинските обекти от първостепенно значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Налагане на строителна забрана
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Разрешаване на строителство и изграждане на огради
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Издаване заповед за смяна на титуляря в разрешение за строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Строителство в горите и земите от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Правен режим на незаконното строителство по Закона за устройството на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Новите средства за устройване на различните видове територии по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Съдебен и административен контрол върху актовете по устройството на територията и строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Промените в правния режим на принудителното отчуждаване на имоти ­ частна собственост, за държавни и общински нужди, наложени от новия закон за устройството на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Преустройство и промяна на предназначението на помещения и апартаменти по Закона за устройството на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01