Автори / източници
Николай Колев, д-р

Намерени 31 документа
подредени по дата на публикуване

Може ли съдружник да бъде изключен за нарушение на задължения като управител?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Относно правaтa на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Относно наследяването на дружествения дял в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Относно доказателствената сила на протокола за заседанията на общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Относно неизпълнението на задължението за непарична вноска в капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Относно прекратяването от съда на събирателното дружество и на членството в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Относно прекратяването на ООД от съда поради “важни причини” (чл. 155, т. 1 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Относно правото на съдружника за прекратяване на членството в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Относно фирмата на търговеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Въпроси на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Съдържание на основанията за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Основания за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Въпроси на производството по ликвидация на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Въпроси на увеличаването на капитала на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Относно прехвърлянето на акциите и временните удостоверения на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Въпроси на организацията и компетентността на общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Въпроси на договора за продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Относно представителството на акционер в общото събрание на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Относно правото на оттегляне на членовете на съветите по чл. 233, ал. 5 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Относно правния ефект на решението за избор на управител на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Практически въпроси на договора за търговско представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Управление и представителство на търговеца - Относно представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Относно приложното поле на иска за защита на правото на членство по чл. 71 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Относно изключването на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Относно ограниченията на представителната власт на управителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Относно представителната власт на прокуриста
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Практически проблеми при прилагането на Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

За обезщетението по чл. 221, ал. 2 KT 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Конфликт между фирмените наименования и противопоставянето им на търговската марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01