Автори / източници
Маргарита Чечова

Намерени 65 документа
подредени по дата на публикуване

Подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ доход, получен от собственика на ООД, в резултат на намаляване на неговия капитал и как следва да се установи отклонението от данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

За някои дискусионни въпроси, свързани с възлагането и извършването на ревизии по реда на ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Ограничаването на максималния размер на получаваните пенсии - регулатор, свързан с принципа за социална справедливост, или дискриминация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Ограничаването на максималния размер на получаваните пенсии ¬ регулатор, свързан с принципа за социална справедливост, или дискриминация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Особености в производствата по ДОПК, свързани с доказателствената тежест, събирането и анализа на доказателства в производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Специфично третиране по ЗДДС на продажбата на автомобили по договори за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Особености в процедурата за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на доходите и имуществото на чуждестранни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Данъчен режим по ЗДДС на международна спедиция, при която превозът преминава през територията на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Относно съдебното обжалване на ревизионен акт по реда на чл. 156 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Съставяне на електронни фактури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Облагане с ДДС на факторингови сделки, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Какви вноски се дължат върху среднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Какви вноски се дължат върху среднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Формиране на осигурителния доход, получаван от лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Формиране на осигурителния доход, получаван от лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Същност и правни последици от задължителните предписания на НОИ, изпратени до лицата, неупражнили правото си на разсрочване на задълженията за здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Същност и правни последици от задължителните предписания на НОИ, изпратени до лицата, неупражнили правото си на разсрочване на задълженията за здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Новият данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Новият данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Особености при прилагането на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Особености при прилагането на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Установяване, принудително събиране и погасяване на задълженията към фондовете на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване - Установяване, принудително събиране и погасяване на задълженията към фондовете на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Правото на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Осигуряване за допълнителна пенсия и за професионална пенсия за ранно пенсиониране (№ 25)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Обжалване на болничен лист и решенията, издавани по жалбата (№ 24)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж. Заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход (№ 21)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Прилагане на погасителната давност в правоотношенията по изплащане на обезщетения за временна неработоспособност (№ 20)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Разсрочване на здравноосигурителни вноски, дължими за периода до 31.12.2003 г. (№ 18)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Съставяне на ревизионни актове за начет при сливане, вливане, отделяне, разделяне и прехвърляне на предприятие (№ 13)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане, спиране, прекратяване, изменение и изплащане на обезщетения за безработица (№ 10)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Годишно изравняване на осигурителни вноски, дължими към фонд "Пенсии" и за здравно осигуряване (№ 8)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Подаване на данни в териториалните поделения на НОИ от осигурителите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица (№ 7)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Ред за внасяне на осигурителните вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК (№ 6)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Задължително обществено осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение (№ 5)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Задължително обществено осигуряване на еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, на упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност, регистрирани земеделски или тютюнопроизводители (№ 4)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Задължително обществено осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол (№ 3)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Задължително осигуряване за ДОО на работещите по трудови правоотношения и на държавните служители (№ 2)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Задължително осигуряване за ДОО на работещите по трудови правоотношения и на държавните служители (№ 2)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Задължително обществено осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол (№ 3)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Задължително обществено осигуряване на еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, на упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност, регистрирани земеделски или тютюнопроизводители (№ 4)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Задължително обществено осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение (№ 5)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Ред за внасяне на осигурителните вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК (№ 6)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Подаване на данни в териториалните поделения на НОИ от осигурителите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица (№ 7)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Годишно изравняване на осигурителни вноски, дължими към фонд "Пенсии" и за здравно осигуряване (№ 8)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане, спиране, прекратяване, изменение и изплащане на обезщетения за безработица (№ 10)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Съставяне на ревизионни актове за начет при сливане, вливане, отделяне, разделяне и прехвърляне на предприятие (№ 13)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Разсрочване на здравноосигурителни вноски, дължими за периода до 31.12.2003 г. (№ 18)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Прилагане на погасителната давност в правоотношенията по изплащане на обезщетения за временна неработоспособност (№ 20)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж. Заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход (№ 21)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Обжалване на болничен лист и решенията, издавани по жалбата (№ 24)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Осигуряване за допълнителна пенсия и за професионална пенсия за ранно пенсиониране (№ 25)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Разсрочване на здравноосигурителни вноски, дължими за периода до 31.12.2003 г.
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Разсрочване на здравноосигурителни вноски, дължими за периода до 31.12.2003 г.
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Плащанията на месечните помощи за деца с трайни увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Прихващане на надвнесени или подлежащи на възстановяване суми от публични вземания от НОИ с дължими такива към фондовете на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Допустимо ли е едноличен собственик на търговско дружество да сключи сам със себе си трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Ползване на отпуск и обезщетение при бременност и майчинство от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Възстановяване на надвнесени осигурителни вноски. Момент на тяхната изискуемост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Осигуряване при различни видове договори за управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Актуална осигурителна тема
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01