Автори / източници
Анастасия Матова - Головина, д.е.с.

Намерени 46 документа
подредени по дата на публикуване

Специфични изисквания при годишното счетоводно приключване и данъчно облагане на стопанската дейност, осъществявана от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2009 г. в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Специфични изисквания за отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и провизирането им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Провизиране и отписване на вземания на бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Отчитане на приходите в бюджетните предприятия и данъчно третиране на определени приходи по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Счетоводно отчитане на стопанската дейност при предприятията с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Гаранционно поддържане и последващо обслужване в търговията на едро и дребно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Последващи разходи за дълготрайни материални активи ­ счетоводно и данъчно третиране - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Последващи разходи за дълготрайни материални активи ­ счетоводно и данъчно третиране - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Отчитане придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Счетоводно отчитане на гаранционно и последващо обслужване на продадени продукция и стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Отчитане на амортизациите в предприятия с нестопанска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Отчитане на провизиите за вземания, начислени през предходни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

НСС 3 ­ Представяне на финансовите отчети на застрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Начисляване и счетоводно отразяване на временните разлики, възникнали при съставянето на годишната данъчна декларация на търговско дружество за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Организация на годишното счетоводно приключване за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Отчитане на собствения капитал в юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Разпределение на печалбата или покриване на загубата, отчетени през 2000 година, и счетоводното им отразяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Счетоводно и данъчно третиране на загубата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Нови моменти в ЗКПО, даващи отражение при формиране на данъчната основа и при определяне размера на дължимите данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Национален счетоводен стандарт № 35 - преустановявани дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Отразяване в годишния счетоводен отчет на събития, настъпили след датата, към която е съставен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Годишна преоценка на дългосрочните инвестиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Годишна преоценка на дълготрайните материални и нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Инвентаризация на активите и пасивите на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Междинни счетоводни отчети - основни изисквания за съставянето им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Счетоводно отчитане на задължителните вноски за обществено и здравно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

НСС 14 - Представяне на счетоводните отчети на застрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Счетоводно и данъчно третиране на провизиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Отчитане на липсите и брака на активи - счетоводни и данъчни проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

НСС №5 - Нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Счетоводно отчитане на разпределението на финансовия резултат и данъчно третиране на дивидентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Нови постановки при счетоводното отчитане на преотстъпените данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

НСС 4 - Отчитане на дълготрайните материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

НСС №1 Съставяне и представяне на годишния счетоводен отчет за 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

НСС №3 - Отчитане на провизиите за трудносъбираеми и несъбираеми вземания от продажби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

НСС №20 Отчитане на държавните дарения и държавната помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Отчитане на преотстъпените данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

НСС № 17 Отчитане на лизинговите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Национален счетоводен стандарт 21 - Отчитане влиянието на промените във валутните курсове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Финансово-счетоводен анализ, извършван на база годишния счетоводен отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Мястото и ролята на пояснителните сведения в годишния счетоводен отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Счетоводно отчитане на преодстъпения данък върху печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01