Автори / източници
Стефан Стефанов, доц. д-р

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Обща характеристика на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Пасивна легитимация - изисквания спрямо длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Активна легитимация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Неплатежоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Свръхзадълженост на капиталови търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Начална дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Приложно поле на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Новите моменти в правната уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Процесуална правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Искове за атакуване на действия и сделки, извършени в нарушение на установения в производството ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Преферентни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Отменителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Искове за попълване на масата на несъстоятелността - Преходни разпоредби на ЗИДТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Критичен анализ на промените в чл. 645 - 649 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Tърговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Още веднъж за Павловия иск в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

За някои нови моменти в съдебната практика по чл. 646, ал. 2, т. 1 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

За някои неясни разпоредби относно търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Законосъобразна ли е „таксата“ за предсрочно погасяване на жилищен кредит с плаваща лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

За някои процесуални и материалноправни проблеми на исковете по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

За някои важни разграничения при исковете по чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Правна същност и особености на относителната нищожност по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Новите моменти при изключване на съдружници от ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26