Автори / източници
Истилиян Симеонов

Намерени 68 документа
подредени по дата на публикуване

Данъчно облагане на социалните разходи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Данъчно третиране на трансфери между място на стопанска дейност в България и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО - 1/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО - 2/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Регулиране на разходите за лихви по банкови кредити по режима на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Третиране по ЗКПО на данъчните амортизируеми активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Отклонение от данъчно облагане по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Ползване на данъчни облекчения под формата на държавна помощ за регионално развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Данъчно третиране на задълженията по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Авансово данъчно облагане по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Непризнати приходи в резултат на разпределение на дивиденти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Корекции на счетоводни грешки, допуснати през минали отчетни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Непризнати разходи и приходи от липси на активи и брак на материални запаси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Данъчно третиране на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Слабата капитализация ­ облекчения и нови ограничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания, съгласно новия ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Данъчен режим на разходите за осигуровки и задължителни застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Правни аспекти и данъчно третиране при преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Данъчно третиране по зкпо на продажбата на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Промени в ЗКПО, свързани с публичните дружества и колективните инвестиционни схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Данъчно третиране на разходите за ремонт, поддръжка и експлоатация на леки автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Промени в ЗКПО относно данъчния амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Данъчно третиране на разходите за транспортно обслужване на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Данъчно третиране на загубите, подлежащи на пренасяне в следващи данъчни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Въпроси и отговори по ЗКПО - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Данъчно третиране на предоставяните ваучери за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Прилагане на специалните облагателни състави по глава първа, раздел четвърти от ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Данъчно облагане на преоценъчния резерв
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Данъчно третиране на разходите за дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Преотстъпване на данък по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Данъчно третиране на социалните разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Данъчно облагане на дивидентите и ликвидационните дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Ефективен процент на корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Намаления на финансовия резултат с постоянните данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Увеличения на финансовия резултат с постоянните данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Въпроси и отговори по ЗКПО - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Въпроси и отговори по ЗКПО - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Въпроси и отговори по ЗКПО - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Въпроси и отговори по ЗКПО - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Внасяне на дължимите данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Данъчно третиране на разходите за командировки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Данъчно третиране на загубите от обезценка на активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Данъчно третиране на разходите за провизии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Данъчно облагане на разходите за амортизации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Данъчно третиране приходите на юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Данъчно третиране на наемните договори по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Данъчно третиране на разходите от липси и брак на дълготрайни активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Данъчно третиране на разходите по натрупващи се неизползвани отпуски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Нови данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Облагане на лихвите по предоставени кредити от съдружници и акционери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

За по-голяма коректност в данъчнотооблагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Данъчно третиране на разходите за безплатна храна на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Данъчно третиране на разходитеза обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Данъчни облекчения по Закона за от органите на банковия контрол в някои от основните направления на дейността им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Данъчно третиране на наемните договори по Закона за корпоративното подоходнооблагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Правна същност и подоходно облагане на възнагражденията по договорите за франчайзинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Новите изменения на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Данъчно облагане при прекратяване и преобразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Данъчна администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Производство по принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Принудително събиране на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Някои способи за погасяване или отлагане на погасяването на публичните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Производство по издаване на данъчни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Данъчното облагане на застрахователите и доброволните пенсионни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Инвестиционният данъчен кредит се оказа неефективен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01