Автори / източници
Костадин Иванов, проф.

Намерени 67 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в данъчното третиране по ЗКПО на кооперациите през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на лихви, получени от местно или чуждестранно физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Облагане и деклариране по ЗДДФЛ на доходите от наем на местни и чуждестранни физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Определяне на облагаемия доход на физическите лица от прехвърляне на права или имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Данъчни проблеми при използване на личното имущество на физическо лице в дейността му като ЕТ и при прехвърляне на предприятието му със или без заличаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Облагаеми и необлагаеми лихви по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ - същност, роля и предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Нови моменти при определяне на облагаемия доход от продажба или замяна на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Промени в данъчното облагане по ЗКПО на застрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Попълване и подаване на справка-декларация за физическите лица, получили доходи през 2004 г., различни от тези от трудови правоотношения и пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Признават ли се, при данъчно облагане, разходите за личния автомобил, ползван от едноличен търговец?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

При какви условия земеделските производители ­ физически лица, включително еднолични търговци, се освобождават от данък?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Деклариране на стоките пред митническите органи за определяне на митнически режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Данъчно облагане на лицата, упражняващи свободни професии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Данъчни казуси, създаващи трудности при патентното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Отново за таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Преотстъпване на корпоративния данък с цел намаляване на безработицата и повишаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Данъчно облагане на социалните разходи след 1 януари 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Облагане доходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Данъчно облагане на възнагражденията, изплащани за авторски публикации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Ред и начин на възстановяване от данъчните органи на недължимо внесени данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Облагане по реда на ЗКПО на чуждестранните юридически лица и дружества, които не са юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Въпроси и отговори по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Повторна за годината промяна на Правилника за прилагане на Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Данъчно облагане на гражданските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Новото в новата Наредба № 3 на МФ за обменните бюра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

При данъчно облагане признават ли се разходите за личния автомобил, ползван от едноличния търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Как ще се регулира данъчно размерът на разходите за ремонт на дълготрайните материални активи при годишното облагане на печалбата за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Нови и изменени корективи в ЗКПО, с които се увеличава счетоводният финансов резултат, в сила от 1 януари 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Изменения в облагането на доходитена физическите лица в сила от 1 януари 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Данъчно облагане на доходите от наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Какво трябва да знаят за еврото тези, които имат европейска валута в наличност или по сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Облагане на “другите доходи” по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Данъчно третиране на стимулите, целящи пораждане на заинтересованост у работодателите да подобряват условията на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Отговори на актуални въпроси по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Плащания във валута, безкасово или в брой между местни и чуждестранни лица на територията на страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Отнемане на данъчните предимства и облаги и от лице, което пряко не е извършвало действия за неприлагане на данъчните закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Данъчни казуси, възникващи често при прилагането на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Изменения и допълнения на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Авансови вноски на едноличните търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

В какви случаи едноличният търговец плаща годишен окончателен (патентен данък, а не данък върху дохода)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Промяна в данъчния режим на лечебните заведения при преобразуването им в търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

В каква степен се намалява данъкът върху доходите на физическите лица от 1 януари 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Ред на обжалване на съставен и връчен данъчен ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Предговор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Авансово месечно и окончателно годишно облагане на доходите от трудови правоотношения през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Авансово облагане на доходи от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Окончателно годишно облагане на доходите по трудови и извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Как ще се прилага Законът за облагане доходите на физическите лица след деноминацита на лева
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Прилагане на закона и правилника по ДДС след деноминацията на лева
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Разходите, обложени с окончателен данък, не се добавят към печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Възстановяване на внесен в бюджета акциз за течни горива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Възстановяване на внесен в бюджета акциз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Изменения в Закона за данъчната администрация в сила от 1 януари 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Авансови вноски по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Спорни казуси по възникване на данъчния кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Въпроси и отговори по корпоративното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Продажбата на лек автомобил облагаема сделка ли е?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Как се третират данъчно приходите или разходите по лихви на юридическите и физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Признаване на разходите за командировки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Данъчно третиране на някои права на персонала по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Преди второто четене на законопроекта за промените в Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Доходи, облагани при източника с окончателен или авансов данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Образецът на декларацията за патентния данък е одобрен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Допълнителни указания за определяне месечните и тримесечните данъчни и авансови вноски през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Нови нормативни постановки в Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01