Автори / източници
Иван Русчев, проф. д-р

Намерени 52 документа
подредени по дата на публикуване

Право на задържане и възражение за неизпълнен договор - Право на задържане по чл. 91 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Право на задържане и възражение за неизпълнен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Правото на строеж и суперфициарната собственост на държавата, възникнала при реституция по реда на ЗВСОНИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от ООД при липса на решение на общото събрание (чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Договорна ипотека върху недвижим имот - Съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Сключване на договори при общи условия - Проблеми в доктрината и практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Проблеми при нарушаване на представителната власт при нотариалните производства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Отговорност за чужди вредоносни действия, съставляващи деликт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Договорът в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Същност на устава (дружествения договор) при корпоративните юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Недържавните “нормативни” източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Съдебната практика и общите тълкувателни актове на ВКС и ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Проблеми на нотариалното производство след влизането в сила на новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Защита на владението и държането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Търговската продажба
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Право на ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Изменение и прекратяване на концесионния договор ­ хипотези и компетентни органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Договор за покупко-продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Зaвeт нa чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Частична недействителност на правната сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Симулация в сделката. Едностранно подставяне.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Скрит пълномощник и подставено лице при придобиване на вещтни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Регистрация по Валутния закон на сделките с недвижими имоти, извършвани от чуждестранни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Придобиване право на собственост и вещни права върху недвижими имоти от чуждестранни лица в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Правна уредба на финансовите къщи по Валутния закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Въпроси на формата на разпоредителните сделки с недвижими имоти в практиката на върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Лицензии за извършване на банкова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Изменение на търговския договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Административният и частноправният договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Концесионер ­ чуждестранно лице, регистрирано като търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Административният договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Концесионер - българско физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Договори за концесия и за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Предоставяне на единствена концесия или разрешение за дейности, за които със закон е установен монопол на държавата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Предмет и обект на договора за концесия. Разграничаване между обекти и дейности, подлежащи на концесионоране.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Разрешителен режим за извършване на дейности в енергетиката от юридически лица, регистрирани като търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Преддоговорни отношения във връзка със сключването на договора за концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Суверенни права на държавата върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Правна същност на особенното право на ползване според Закона за концесиите и Закона за общинската со
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Съществени изменения в правилника за прилагане на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Съществени изменения в Правилника за прилагане на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Предмет и правна същност на концесионното право по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01