Автори / източници
Венцислав Стоянов, проф. д-р

Намерени 68 документа
подредени по дата на публикуване

Придобиване на право на строеж в съсобственост (съпритежание)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Иск по чл. 108 от Закона за собствеността за идеална част от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Промените в Правилника за вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Новата наребда за условията и реда за осъществяване на двустранна връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Промените в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Предложение за промени на член 208 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, свързани с негови основни принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Еднолично разпореждане с недвижим имот - съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Правото на собственост върху обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Измененията в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Нова уредба за кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Нормата на чл. 59, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Форма на подлежащите на вписване актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Производство по създаване на имотен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Горски територии - Общи разпоредби, инвентаризация, планиране и сертификация на горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Горски територии - Вещни права върху горски територии. разпореждане. учредяване на вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Горски територии - Промяна на предназначението и стопанисване на горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Горски територии - Защита, управление и експлоатация на горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Горски територии - Опазване на горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Горски територии - Браншови организации, регистрация, екосистемни ползи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Горски територии - Административнонаказателни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Някои от промените в Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Общ преглед на измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр. 38 от 2014 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Обособяване на дялове от урегулиран поземлен имот при съдебна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Прекратяване на договор за аренда на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Нови промени в Закона за горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Промените в Закона за горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Нови промени в Закона за горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Ревандикиране на имот, внесен като непарична вноска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Промяна на предназначението на имоти в горски територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Горското планиране според новия Закон за горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Критичен поглед към измененията в ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Спиране на давностния срок по отношение на държавни и общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Агенцията по вписванията ще води и регистъра на имуществените отношения на съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Нови промени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост в областта на замяната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Отказ на съдията по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Волеизявлението при придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Основни характеристики на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Защитата на вещни права според новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Преглед на практиката относно договора за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Особености в режима за придобиване на земеделска земя след промените в ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Промените в Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Понятие за концесия, според новия Закон за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Същност на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Измененията в Правилника за вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Една наложителна промяна в Закона за горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Промените в системата на вписването след изменението на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.) ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Промените в Закона за държавната собственост в областта на отчуждаването (ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Същност на придобиването на земеделска земя от общината по реда на чл. 19 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Общинските служби по земеделие и гори ­ нови органи на Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Особености при сезирането по реда на чл. 32 от Закона за административното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Ползване на земеделските земи след изменението на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Функции на Агенцията за следприватизационен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Някои аспекти на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Нови моменти в дворищтните регулации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Вписване и имотен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Двустранна връзка между кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Правото на ползване според чл. 26 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Форма за внасяне на непарични вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Правна уредба на кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Въпросът за трайните насаждения според ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Регистри, водени от поземлените комисии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Възстановяването но правото на собственост върху земеделски земи - проблеми на законовата уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Възстановяването на правото на собственост върху земеделските земи - проблеми на законовата уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01