Автори / източници
Весела Андонова

Намерени 39 документа
подредени по дата на публикуване

Новите правила срещу нелоялните търговски практики съгласно Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Случаят „Хюндай“ - най-продължителният правен спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Случаят „Хюндай“ - най-продължителният правен спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на една подходяща оферта съгласно актуалната практика на КЗК и на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Задължителното електронно възлагане на обществените поръчки стартира в началото на 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Подаване на жалба - допустимост и образуване на производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Временни мерки и предварително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Производство за разглеждане на жалбата. Призоваване и връчване на съобщения. Задължение за уведомяване за сключен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Обжалване на актовете на КЗК пред ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с допустимостта на жалбата. Правен интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика по налагане на временна мярка спиране на процедурата и допускане на предварително изпълнение - Налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика по налагане на временна мярка спиране на процедурата и допускане на предварително изпълнение - Допускане на предварително изпълнение на решението за класиране на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Разделяне на поръчката на обособени позиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Откриване на процедури на договаряне при наличие на изключителни обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Определяне на прогнозна стойност на поръчката при наличие на опции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Осигуряване на пълен, пряк, неограничен и безплатен достъп до документацията от възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Предоставяне на разяснения от страна на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Специфични изисквания към специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължение за възложителите да посочват в обявлението, с което се открива процедура, критериите за подбор и документите, с които
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Съобразяване на критериите за подбор с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължително използване на критерии за подбор, посочени в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Изисквания, свързани със системи или стандарти за качество и опазване на околната среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - ЕЕДОП като универсална лична декларация за обстоятелствата, посочени в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Изискване за посочване на гаранцията за изпълнение, като нормативно определен процент от стойността на договора без ДДС, в обявле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Методика за оценка на офертите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Сключване на договор под отлагателно условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължение за прилагане на стандартизираните образци на договори от възложителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Състав на комисията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Действия на комисията при провеждане на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Неотстранимост на нарушенията, установени при откриване или провеждане на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на процедура при отпаднала необходимост поради съществени промени в обстоятелствата или невъзможност на възложите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на обществената поръчка при съществено изменение на условията, което ще доведе и до промяна в кръга на заинтересо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на процедурата по инициатива на възложителя. Задължение за мотивираност на акта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Правомощия на Комисията за защита на конкуренцията да върне на възложителя процедурата за издаване на решение за прекратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Отстраняването на участници поради несъответстващо ценово предложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Изискванията към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Новата съдебна практика относно качеството, в което външните експерти участват в процедури по възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24