Автори / източници
Мариана Терзиева

Намерени 17 документа
подредени по дата на публикуване

Хипотези при договор за кредит, предоставян под формата на овърдрафт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Придобиване на вещни права чрез оземляване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Предоставяне на справки с отдалечен достъп от Единния портал за заявяване на електронни административни услуги и стабилността на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Неприсъствено решение - някои правни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Ипотеката и правото на собственост в хипотези на прекратяване на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Отговорност на длъжника при някои сделки с търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Някои хипотези на нищожност на сделки с предмет право на строеж или новопостроени сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Някои хипотези на нищожност на сделки с предмет право на строеж или новопостроени сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Прехвърляне на застроен поземлен имот и правилото на чл. 92 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Отказ от право на ползване под условие, срок или тежест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Преклузивният срок по чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, когато вземането по договор за банков кредит се издължава чрез вноски по погасителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Отмяна на влезлия в сила акт за възлагане на недвижим имот, придобит чрез принудителна продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Договор за лизинг на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

За правния интерес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исковото производство по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Исковете по чл. 30, ал. 1, чл. 37 от Закона за наследството и чл. 108 от Закона за собствеността - правни взаимодействия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Хипотези при изпълнение върху недвижими имоти, включени в търговско предприятие, заложено по реда на ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22