Автори / източници
Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.

Намерени 47 документа
подредени по дата на публикуване

Отговорности на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

За развитието на счетоводството в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Компенсиране на липси и излишъци в процеса на инвентаризация преди годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

За съставителите на финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Счетоводно приключване за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

Отчитане на договор за суап
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Промените в МСС 8 - Счетоводни политики, счетоводни оценки и грешки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от малките и средните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи международните стандарти за финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на консолидирани финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи едностранно счетоводно записване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10

Годишно счетоводно приключване на предприятията от реалния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Показатели за финансово-счетоводен анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване и на годишния финансов отчет за 2004 година в нефинансовите предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Основно съдържание на годишните финансови отчети в предприятията, които прилагат международните стандарти за финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни финансови отчети в бюджетните предприятия за 2004 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни финансови отчети за 2004 година в предприятията - юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Изисквания към съставителите на финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване и на годишния финансов отчет за 2003 г. в нефинансовите предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Основно съдържание на годишните финансови отчети в предприятията, които прилагат международните стандарти за финансово отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Специфика на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия и на предприятията на юридическите лица с нестопанска цел за 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Годишни финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Годишно счетоводно приключване за 2002 година. Годишни финансови отчети за 2002 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Технология на годишното счетоводно приключване за 2002 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Вместо увод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Коментар на Закона за независимия финансов одит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Общи изисквания и специфични особености на годишното счетоводно приключване за 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Основни задачи, които следва да се изпълнят при годишното счетоводно приключване и при съставянето на годишния счетоводен отчет за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Технология на годишното счетоводно приключване за 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Оценяване на активи и пасиви в края на годината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики през 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Други дейности, свързани с годишното приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Съдържание на годишния счетоводен отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Съставяне на счетоводния баланс в предприятията от реалния сектор на икономиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Съставяне на отчета за приходите и разходите в предприятията от реалния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Особености на годишното счетоводно приключване на предприятията от бюджетната сфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Годишно счетоводно приключване и годишни счетоводни отчети в юридическите лица с нестопанска цел за 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Приложение към годишния счетоводен отчет за 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Втора група дейности по годишното приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Счетоводните аспекти на деноминацията на лева
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Измененията и допълненията в Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01