Автори / източници
Николай Николов, д.е.с.

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари в нотариалната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Основания за комплексната проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Вещноправни аспекти на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Задължени лица по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Пакет от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Годишно приключване при предприятия в ликвидация и несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Годишно счетоводно приключване - Отчитане на инвестиционни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

За икономическата зависимост между свързани лица по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Задължени лица по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Специфика на обезпечителното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Национален счетоводен стандарт 19 - Доходи на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Увеличаване стойността на дълготрайните активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Счетоводно отразяване на приватизационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Отразяване на положителната и отрицателната репутация при консолидиран счетоводен отчет. Елиминиране на дяловете на дъщерни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01