Автори / източници
Петър Лефтеров

Намерени 46 документа
подредени по дата на публикуване

Непълноти и/или грешки в кадастралната карта Разграничение между непълнота и грешка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Следва ли да бъдат изпращани съобщения по чл. 26 АПК на заинтересовани страни, преди да бъде извършено изменение на кадастралните регистри?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Практика по кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Въпроси и отговори по кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Трябва ли да се създават имотни партиди само на обекти на кадастъра по чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Въпроси и отговори по кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Нанасяне в кадастралната карта на поземлен имот в границите на урбанизирана територия, възстановен с постановено на основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Регистриране на собственик в сгради, в които има самостоятелни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Промени в изискуемите документи при заявяване на скица и схема на самостоятелен обект в сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Промени в предоставянето на административни услуги от АГКК, влезли в сила на 22 август 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Разлика между площите по документ за собственост и скица при деклариране и облагане на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Срок на валидност на скицата-проект, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Наличие на техническа грешка при оцифряване на регулационния план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

В какъв срок от допускането им подробните устройствени планове подлежат на съгласуване от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Могат ли издаваните от АГКК в електронна форма скици и схеми да служат за изповядване на сделки с недвижими имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Какви са допустимите минимални размери при делба или разпореждане със земеделски имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Актуални въпроси от практиката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Въпроси и отговори по кадастъра - Следва ли Службите по геодезия, картография и кадастър да прилагат разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), когато при изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Въпроси и отговори по кадастъра - В кои случаи на преобразуване на търговските дружества се регистрират в КРНИ собствените им недвижими имоти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Нови моменти в предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Проблеми при отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирани територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Непълнота и грешка в кадастралната карта относно имотни граници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Въпроси и отговори по кадастъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Разминаване между описанието по площ и по скица на поземлени имоти в документите за собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Изменения в кадастралната карта при действието на новата Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Кои от актовете, изброени в чл. 112 от Закона за собствеността, не се регистрират в кадастралните регистри на недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри при висящо съдебно производство по делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Неправилно трасиране на парцеларни граници по регулационен план преди 30 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Проблем ли е разликата в площта на поземлените имоти, която е по-малка от допустимата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

Допустимо ли е искането за отстраняване на непълноти или грешки в КККР при влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

При индивидуализиране на кои недвижими имоти се издават скици - проект?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Съединяване на съседни поземлени имоти - собственост на едно и също лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Вписване на актове с издадени от СГКК скици - проект в хипотезите на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Кога имаме „противопоставими“ права на собственост, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 2 ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Задължението за деклариране на имота във връзка със създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Проблемът със съдебното оспорване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри, които се извършват без издаване на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Параграф 22
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Въпроси и отговори по кадастъра и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Проблеми с оттегляне на кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Въпроси и отговори по кадастъра и имотния регистър - Грешка в кадастралното описание на обекта на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Схема на самостоятелен обект в сграда без посочена площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Грешка ли е заснемане на отделен вход в кадастралната карта като отделна сграда?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Кой издава скиците на недвижимите имоти в периода от одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизането им в сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Влязъл в сила мълчалив отказ в административните производства за промяна на кадастралната карта и регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Доброволна делба в землище с влезли в сила кадастрална карта и регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Възбрани върху имоти с влезли в сила кадастрална карта и регистри при обезпечаване на иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Лефтеров
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30