Автори / източници
Бистра Николова

Намерени 60 документа
подредени по дата на публикуване

Водене на заповедното производство в електронна форма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Въпроси на търговската несъстоятелност в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Особени случаи на осребряване имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Публичната продан на вещи и права от масата на несъстоятелността - основен способ за осребряване на имуществото на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност - принципи, предпоставки и ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Практически проблеми при одобряване на сметката за разпределение в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Възобновяване на спряното производство по несъстоятелност - актуални практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Новите моменти при вписване на особен залог по партидата на търговците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Извършването на процесуални действия в електронна форма - крачка напред към електронното правосъдие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Способи за защита правата на третите лица в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Нови моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица при Агенцията по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Актуални промени в ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Погасяват ли се вземанията срещу длъжника, непредявени в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в изпълнителното производство - Защита срещу незаконосъобразното принудително изпълнение - обжалване действията на съдебния изпълнител и защита по исков ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в изпълнителното производство - Защита срещу незаконосъобразното принудително изпълнение - обжалване действията на съдебния изпълнител и защита по исков ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Заличаване от търговския регистър на съдружник и управител в ООД - противоречиви практически разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Предявяване вземанията на чуждестранните кредитори в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Доброволно прекратяване на членството в ООД - вписване и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Справедливото удовлетворяване на кредиторите в светлината на последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Неизпълнението на задължението за вноска - основание за изключване от капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Производството по несъстоятелност след Тълкувателно решение № 1 от 03.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 на ОСТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Отменителни и специални искове при попълване на масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Попълване на масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Защитата срещу „кражба на фирма“ в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Новите моменти в установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Вписването на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и техните действителни собственици - гаранция за стабилността на финансовата система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

Отговорността на управителите за вреди, причинени на капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Специфични хипотези на недопустимост на иска по чл. 74 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките - проблеми и разрешения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Практиката на Съда на Европейския съюз по Регламент ЕО № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност - попълване масата на несъстоятелността и отменителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Правна характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Молба за предявяване на вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Срокове за предявяване на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Списъци на предявените вземания - правна характеристика и съдържание. Видове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Оспорване на списъците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Одобряване на списъците на приетите вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оздравяване на предприятието на длъжника - Оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оздравяване на предприятието на длъжника - Допускане на оздравителния план до разглеждане от събранието на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29.05.2000 г. относно производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Призоваване и предявяване на вземания по правилата на регламент № 1346/2000
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Налагане на обезпечителни мерки в производствата по несъстоятелност с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Особености на производствата по несъстоятелност с международен елемент - Признаване и изпълнение на решения, постановени в производства по несъстоятелност, с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Предявяване и удовлетворяване на вземанията при несъстоятелност на застрахователното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Удовлетворяване вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Регламент ЕО 1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - Приложим закон, признаване и изпълнение на съдебни решения, обезпечителни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - компетентен съд, вторично и частично производство, "център на основните интереси на длъжника"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Особени хипотези на предявяване на вземания в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Регистърното производство и статутът на непререгистрираните търговци съгласно най-новите изменения в ЗТР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност - Проблеми и тенденции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29