Автори / източници
Александра Атанасова

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Намаление на лихви при забавено връчване на ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Обжалване на заповед за възлагане на ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 18 от 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Третиране за целите на ЗДДФЛ на доход от наем на недвижим имот, притежаван от две лица, но ползван само от единия съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Основание и ред за налагане на имуществената санкция, предвидена по чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Обжалване на ревизионен акт по административен и по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Срок за произнасяне по жалбата против ревизионен акт и дължимост на лихви през периода на обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Изменение на данъчни и осигурителни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Действия по събиране на вземания от неизправни длъжници и възможности, които ГПК дава в тази насока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28