Автори / източници
Стефан Тихолов

Намерени 34 документа
подредени по дата на публикуване

Обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

По някои въпроси на делегирането и заместването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Промени в местната подсъдност по ДОПК при обжалването на ревизионните актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Правна уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение, в процеса по събиране на публични вземания - разгледани в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

За нищожността на „липсващите решения“ на общите събрания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Компетентност за издаване на ревизионни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

За „публичния” търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Данъчни последици на гражданската нищожност при данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

За някои проблеми на данъчното администриранеи облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

За данъчните аспекти на понятието „опрощаване на задължения“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Проблеми на имущественото санкциониране по ЗАНН и задължителната сила на тълкувателните актове на ВАС - Коментар на Тълкувателно решение № 3 от 2014 г. на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Данъчно задължение и данъчен дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Относно понятието „платец на дохода“ за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Промените в ДОПК относно погасяването на публични задължения чрез използването на единна сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Внос при рекламация на стоки от получател в трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Установяване и обжалване на данъчни задължения по данни от декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Относно облагането на адвокатските дружества с корпоративен данък
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Начисляване на ДДС при кражба на стоки, за които е ползван данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Укриването на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред на чл.122, ал.1, т.2 ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Относно правото на преотстъпен данък по чл. 189б ЗКПО за физическо лице, регистрирано като земеделски производител по чл. 29а ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Поредни промени в Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Коментар по Закона за счетоводството - Съставяне, изготвяне и публикуване на финансовите отчети - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Коментар по Закона за счетоводството - Административнонаказателни разпоредби - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

Промени в процедурата за публикуване на финансовите отчети на предприятията в търговския регистър от 01.01.2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

За някои проблеми при присъждането на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Присъждане на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Данъчно третиране на новацията по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Данъчно третиране по ЗДДС на строеж на сграда в чужд поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30