Автори / източници
Бойко Костов, д.е.с.

Намерени 72 документа
подредени по дата на публикуване

Счетоводно и данъчно третиране в хипотеза на авансово разпределение на дивиденти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Преглед на промените в Закона за счетоводството от влизането му в сила до края на 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Независим финансов одит - Приложен коментар на промените в Закона за независимия финансов одит, извършени през 2020 година – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към Част първа „Общи разпоредби“, глава първа „Предмет, приложно поле и определения“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и на оди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Упражняване на одиторска професия“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към Част втора „Финансов одит“, глава пета „Финансов одит на финансови отчети - общи изисквания“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Допълнителни изисквания към извършването на задължителен финансов одит на финансови отчети“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „Задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава девета „Система за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори и разследвания“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава десета „Надзор над дейността на ИДЕС“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава единадесета „Издаване и обжалване на актове на комисията“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава дванадесета „Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и компетентните органи на други държави“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към Част четвърта „Одитен комитет в предприятията от обществен интерес“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към Част пета „Административнонаказателни разпоредби“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в национален и глобален аспект – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към Част първа „Общи разпоредби“, глава първа „Предмет, приложно поле и определения“ на ЗНФО – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и о
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Упражняване на одиторската професия“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Финансов одит на финансови отчети - общи изисквания“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Допълнителни изисквания към извършването на задължителен финансов одит на финансови отчети“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „Задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава девета „Система за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори и разследвания“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава десета „Надзор над дейността на ИДЕС“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към глава единадесета „Издаване и обжалване на актове на комисията“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар на глава дванадесета „Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и компетентните органи на други държави“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към Част четвърта „Одитен комитет в предприятията от обществен интерес“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Приложен коментар на новия Закон за независимия финансов одит - Коментар към Част пета „Административнонаказателни разпоредби“ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

Новият закон за независимия финансов одит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 1 – Представяне на финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 11 - Договори за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 24 - Оповестяване на свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

Национални счетоводни стандарти - 2016 - Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 34 - Междинно счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

Промените в СС 1 - Представяне на финансови отчети, извършени с ПМС № 394 от 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Казус: Счетоводно отчитане и данъчно третиране на дейността на клон на предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в глобален аспект - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „А” - „Система за публичен надзор над регистрираните одитори” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „А” - „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Б” - „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „В” - „Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава девета „Нарушения и наказания” - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в глобален аспект - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор - Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма „в“ „Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава девета „Нарушения и наказания“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Коментар на Закона за независимия финансов одит - Концепция на Европейската комисия за предстоящи промени в законовата рамка на задължителните одити - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Предстоящи промени в законовата рамка на задължителния одит - Концепция на Европейската комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Промените в Закона за независимия финансов одит от месец юли 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

По някои въпроси на организацията на счетоводното отчитане в неперсонифицираните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Промените в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.01.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28