Автори / източници
Александър Тонев

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет res incorporales
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

За понятията „владение“ и „контрол“ по чл. 5, ал. 1 ЗДФО и чл. 2 (2) на Директива 2002/47/ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Принудително изпълнение на чуждестранни актове по Кодекса на МЧП и Общностното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Някои въпроси на новия Граждански процесуален кодекс и международното принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30