Автори / източници
Иван Георгиев

Намерени 75 документа
подредени по дата на публикуване

Обявяването на една и съща цена при устното наддаване в процедурата по публична продан на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Въведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обект на делбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Право на иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Значение на основанието за възникване на съсобствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Разделителен протокол и теглене на жребий
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Възлагане на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Получаване на дял в натура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обезпечение за съдебно отстранение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Делба, извършена без участието на всички съделители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Делба на вещ с променен статут в хода на съдебното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Процесуални правила за родова и местна подсъдност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Служебно съединяване на дела за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Процесуални преклузии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Зачитане силата на пресъдено нещо в делбеното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Претенции по сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Способи за извършване на съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Спогодба по делбени дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Спиране на производството по делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Приемство в делбения процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Правомощия на въззивната инстанция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Отказ от иск за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Обжалване на решението за извършване на делбата в частта за определената пазарна стойност на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Отговорност за разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Служебно начало
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Делба на наследство - Развитие на производството при бездействие на страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Възстановяване на запазената част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Пълно или непълно е осиновяването, възникнало при действието на Закона за извънбрачните деца и осиновяването?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Действие на акта за прихващане, направено от органите по приходите, по отношение на търговски дружества, участващи в консорциум
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Определяне на рисковете при изпълнение на обществена поръчка за строителство, като критерий за оценка на постъпилите предложения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Процесуални особености в производството по възстановяване на накърнена запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Свързване на концесионната територия, попадаща в земеделски земи, с републиканските и местните пътища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

За компетентността на гражданските съдилища да се произнасят по въпроси, възложени на особените юрисдикции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Фактите, настъпили след предявяване на иска, при образувано заповедно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Установяване размера на причинените вреди в резултат от неизпълнение на договорно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Служебно съединяване на дела за делба, образувани в различни съдилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Суброгация на застрахователя в правата на застрахования. Обективни предели на встъпването и допълнителни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Извършване на нотариални действия извън кантората на нотариуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Развитие на производството по съдебна делба при бездействие на страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Възражението срещу заповедта за изпълнение и процесуалният му ефект върху исковото производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

За лихвата при обезщетението за непозволено увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Изпълнение на задълженията, установени с решението за прекратяване на брака и постигнатото между съпрузите споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Присъждане на разноските, направени в производството пред Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Издаване на заповед за изпълнение въз основа на задължение, поето с брачен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Евентуално съединяване на вземания в заповедното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Доказване на предявен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Наем на семейното жилище след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Валидност на арбитражния договор при новация на задължения, произтичащи от трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Служебна проверка на личните данни на страните в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Присъждане на разноски в гражданския процес въз основа на представен списък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Връчването на съобщения и призовки на адвокати по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Обжалване на заповедта за изпълнение в частта за разноските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Разпореждането за незабавно изпълнение и защитата срещу него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Писмените защити в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Груб строеж - Обща характеристика и особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Съвместно участие на търговци в процедура за възлагане на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Редовно ли е връчването на призовки и съобщения лично на страната, когато същата е посочила съдебен адресат?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Констатиране на незаконното строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Клонът на търговско дружество като участник в гражданско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Спазване на процесуалните срокове при изпращане на книжа по пощата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

“Икономически най-изгодната оферта” като критерий за оценка при избора на изпълнител на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Начало и продължителност на гаранционните срокове в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Ефектът на арбитражния процес след започнало заповедно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Спорове за собственост върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Действителност на клаузата за неустойка без определен краен предел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Нелоялните търговски практики на предприятия с изключителен или значителен пазарен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Изземване на общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Приватизация на забранено за приватизация търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Допускане на предварително изпълнение на издаден административен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Професионалният опит като условие при кандидатстване за предоставяне на концесия за добив, разрешение за търсене и проучване на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Предварителен договор за продажба на право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Взаимодействие и координация между регулаторните органи в областта на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Сервитути при изграждането на електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Магдалена Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30