Автори / източници
Евгения Дашина

Намерени 32 документа
подредени по дата на публикуване

Практически проблеми при прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Параграф 4 бави връщане на земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Някои промени при съдебния контрол върху актовете, свързани с устройството на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

За правните последици от налагане на възбрана върху недвижим имот като обезпечение на иск ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

За двустранния характер на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

За статута на постройките, изграденипо реда на чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ (отм.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Проблеми при установяването и защитата на правото на собственост върху недвижими имоти, предмет на обезщетяване по реда на ЗОСОИ и обект на приватизационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

За някои проблеми при установяването на правото на собственост върху недвижими имоти, придобити от физически лица, върху обекти, включени във военно -жилищния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Правно-технически изисквания при придобиване и делба на недвижими имоти по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Нови моменти при сключване на сделки с недвижими имоти след влизане в силана ЗУТ и ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Издаване на скици по ЗКИР и ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Правни проблеми, свързани със съставянето и утвърждаването на актовете за държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

За промяна в актовете подлежащи на вписване по Закона за собствеността и по Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Общ преглед на промените на Закона за териториално и селищно устройство в § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

За ролята на правоспособните лица при извършване на дейности по кадастъра по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Създаването на имотен регистър в Република България - обхват и процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Съдържанието на кадастъра съгласно новия Закон за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

За Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

За режима на паметниците на културата ­ държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Проблеми, които поставят приложението на чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за общинската собственост и 43 от ПЗР на ЗОС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Някои хипотези по придобиване на недвижими имоти от общините съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗОС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

За един особен начин за отчуждаване на имоти - публична държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

За разпореждането с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерство на отбраната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Установяване правото на собственост върху недвижими имоти и ограничени вещни права с титуляр търговско дружество с държавно участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Новото в актовете за държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Изменения в Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Системи за регистрация на правото на собственост и ограничени вещни права и връзката им с кадастъра в българските условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Системи за регистрация на правото на собственост и ограничени вещни права и връзката им с кадастъра в българските условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

За установяване правото на собственост върху недвижим имот от нотариуса при извършване на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Строителна граница на населеното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

За характера на правата на ползвателите на земеделски земи съгласно разпоредбите на §4 до §4л от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Накратко за проектите за нотариални актове, изготвяни от поземлените комисии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01