ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 07
Счетоводството и одитът в България - натрупаният опит след последните промени
авторски материал, стр. 6
Счетоводно отчитане на сделките в чуждестранна валута
авторски материал, стр. 17
Създаването и налагането на счетоводна и данъчна практика - необходимост от същностна и концептуална промяна
авторски материал, стр. 29
Писмо изх. № 029 от 11.05.2022 г. на ИДЕС
авторски материал, стр. 34
Становище № 33-00-165 от 09.06.2022 г. на НАП
административна практика, стр. 38
Ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот
авторски материал, стр. 45
Солидарна отговорност по ЗДДС в случаи на злоупотреби - Въпроси и отговори
авторски материал, стр. 54
Мерки за предотвратяване неплащането на данъци и за подкрепа в условията на икономическа криза
авторски материал, стр. 68
Преглед на промените при пенсиите от 1 юли и от 1 октомври 2022 година
авторски материал, стр. 69
Възстановяване на ДДС на чуждестранни физически лица и условия за заверка на документите пред митническите органи
авторски материал, стр. 80