ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 05
Практически указания на Министерството на финансите относно счетоводното отчитане и данъчното третиране на механизма на предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 ЗКПО
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на събитията, настъпили след датата на изготвяне на годишния финансов отчет
авторски материал, стр. 34
Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи - Въпроси и отговори - 1
авторски материал, стр. 46
Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи - Въпроси и отговори - 2
авторски материал, стр. 49
Облагане на едноличен търговец при прекратяване на търговската дейност и заличаване на същия в търговския регистър
авторски материал, стр. 53
Новите положения в ЗДДС, свързани със специалните режими на обслужване на едно гише
авторски материал, стр. 57
Тълкувателно решение № 5 от 29.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 7/2019 г. относно обхвата на отговорността по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК на третото задължено лице
съдебна практика, стр. 65
Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество
авторски материал, стр. 72
Какви права и обезщетения гарантира Договорът между България и Украйна за социално осигуряване
авторски материал, стр. 73
Новият Закон за покритите облигации
авторски материал, стр. 88