ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2022 г., кн. 04
Относно неограничимостта на представителната власт на управителя на ООД при сделките с недвижими имоти в светлината на Директива (ЕС) 2017/1132, Търговския закон и релевантната съдебна практика
авторски материал, стр. 1
Съответствието на стоките и правата на потребителите според новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки
авторски материал, стр. 2
Предявяване за плащане на менителничния ефект - проблеми на теорията и съдебната практика
авторски материал, стр. 3
Обезщетяване на пропусната полза (Lucrum cessans) при непозволено увреждане
авторски материал, стр. 4
Неплатежоспособността на длъжника по сделката - същност и последици
авторски материал, стр. 5
Съдебна практика на ВКС по чл. 121-127 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 6
За правомощието на първоинстанционния съд да обезсили постановеното от него решение и да прекрати производството по делото поради отказ от иск
авторски материал, стр. 7
За правото на кредитора на въззивна жалба срещу решението за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 8
Въпроси и отговори по обществени поръчки - Възможно ли е да има редовен ЕЕДОП без самият той да е подписан с квалифициран електронен подпис
авторски материал, стр. 9
Въпроси и отговори по обществени поръчки - Нови обстоятелства, подлежащи на деклариране от членовете на оценителните комисии
авторски материал, стр. 10