ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 04
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания
авторски материал, стр. 5
Счетоводно и данъчно третиране на ваучерите за храна - нови моменти за 2022 година
авторски материал, стр. 17
Ползване на данъчните облекчения за деца с Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година
авторски материал, стр. 23
Корекции при грешно данъчно третиране на доставки или вътреобщностни придобивания, установено с влязъл в сила акт на органите по приходите
авторски материал, стр. 31
Становище № 20-00-11 от 17.01.2022 г. на НАП
административна практика, стр. 46
Актуален поглед върху митническия контрол на парични средства в Европейския съюз
авторски материал, стр. 50
Какво предвижда Законът за държавния бюджет за 2022 година
авторски материал, стр. 61
Какво се променя в държавното обществено осигуряване през 2022 година
авторски материал, стр. 62
Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна
авторски материал, стр. 89