ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 03
Счетоводно отчитане на компенсациите за електрическа енергия, включително и при тяхното префактуриране
авторски материал, стр. 5
Изменения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, задължителни за прилагане у нас от 01.01.2022 г.
авторски материал, стр. 22
Счетоводно и данъчно третиране в хипотеза на авансово разпределение на дивиденти
авторски материал, стр. 29
Преглед на измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г., относно личното ползване на фирмени активи
авторски материал, стр. 35
Какво предвиждат промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 година
авторски материал, стр. 40
Промени в реда за третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл. 209 ЗКПО
авторски материал, стр. 49
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, обнародвани на 28.01.2022 година
авторски материал, стр. 58
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 61