ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 10
Конкуренция между продажби в отделни производства по принудително изпълнение
авторски материал, стр. 5
Съдебна практика на ВКС по чл. 50 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 15
Защита на частната собственост при провеждане на мероприятия по устройство на територията в светлината на Решение № 14 от 2020 г. на Конституционния съд
авторски материал, стр. 23
Разграничение между договора за разпределение на ползването между съсобственици и споразумението относно ползването на семейното жилище при развод
авторски материал, стр. 36
За някои практически проблеми при назначаване на управител на незаето наследство и необходимостта от законодателна промяна
авторски материал, стр. 55
За съотношението между производствата по чл. 51 от Закона за наследството и тези по приемане и отказ от наследство
авторски материал, стр. 67
Вписването на ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 73
Осигуряване на паркоместа при преустройство и промяна в предназначението на обекти в съществуваща сграда
авторски материал, стр. 76
Отражение върху задълженията на гражданите на последното изменение на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.)
авторски материал, стр. 84