ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 07
Процесуални въпроси на иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Вината елемент ли е от фактическия състав на отговорността по 49 от Закона за задълженията и договорите?
авторски материал, стр. 14
Практика на ВКС в материята на косвения иск (чл. 134 ЗЗД)
авторски материал, стр. 22
Последици от незаконосъобразно изпълнително производство - постановяване на неправилни съдебни актове и нарушаване на основни права на длъжника
авторски материал, стр. 30
За процесуалните права на държавата като присъединен взискател в изпълнителното производство по ГПК
авторски материал, стр. 46
Конституционни и законови аспекти на прихващането в банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 61
Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в контекста на новите промени в Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 72