ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 05
Счетоводни и данъчни аспекти на търговията през интернет
авторски материал, стр. 5
Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители, във връзка с прилагането разпоредбите на ЗКПО
административна практика, стр. 26
Ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот от физическите лица
авторски материал, стр. 30
Доставки на стоки, улеснявани чрез електронен интерфейс
авторски материал, стр. 38
Облагане с данък върху прехвърлителните сделки по реда на ЗМДТ
авторски материал, стр. 55
Новите моменти при предаването в НОИ на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
авторски материал, стр. 55
Някои важни правни положения в решенията на ВКС, свързани с приложението на Кодекса за застраховането през периода 2016-2020 г.
авторски материал, стр. 58
Новата технологична парадигма „Интернет на нещата” (Internet of Things - IoT)
авторски материал, стр. 69