ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 01
Въпроси на активната легитимация по иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Договор и устав на командитно дружество с акции
авторски материал, стр. 15
За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения
авторски материал, стр. 24
Новите положения в правния режим на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 38
Договорните отношения в условията на пандемията
авторски материал, стр. 55
Актуални промени в ГПК
авторски материал, стр. 66
Възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 632, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал, стр. 80
Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2021 г.
авторски материал, стр. 90