ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 06
Отчитане и представяне на невнесения капитал по реда на Международните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 5
Електронните магазини - законова уредба и изисквания на счетоводното и данъчното законодателство
авторски материал, стр. 12
Възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък
административна практика, стр. 23
Данъчно третиране на субсидиите, предоставяни на земеделските стопани - Облагаем или необлагаем доход е полученото плащане?
авторски материал, стр. 25
Данъчно третиране на субсидиите, предоставяни на земеделските стопани - По какъв ред се облагат получените субсидии?
авторски материал, стр. 26
Данъчно третиране на субсидиите, предоставяни на земеделските стопани - Как следва да се процедира, когато се налагат корекции в годишната данъчна декларация, свързани с предоставени субсидии през предходни години?
авторски материал, стр. 30
Необходими условия за ползване на данъчно облекчение при получаване на субсидия и удържане на окончателен данък от ДФ „Земеделие“
административна практика, стр. 33
За задължителната регистрация по ЗДДС при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на (до) два месеца и определяне на данъчните задължения в такива ситуации
авторски материал, стр. 36
Местни имуществени данъци
авторски материал, стр. 45
По някои въпроси на делегирането и заместването
авторски материал, стр. 52
Законови промени за преодоляване на последиците от мерките и ограниченията, във връзка с COVID-19
авторски материал, стр. 64
Какво предвиждат промените в Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал, стр. 71
Относно прилагането на пропорционалност при определяне на минималните осигурителни прагове на работниците и служителите при едностранно установено от работодателя непълно работно време за периода на извънредното положение
авторски материал, стр. 74