ТП Издания
Книга "Новите положения при обществените поръчки" - 2019 г.
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени, свързани с възложителите - Промени в кръга на възложителите за конкретен случай (ad hoc)
авторски материал, стр. 18
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени, свързани с възложителите - Делегиране на правомощия
авторски материал, стр. 19
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени в изключенията по ЗОП - Общи изключения по чл. 13 ЗОП
авторски материал, стр. 23
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени в изключенията по ЗОП - Изключения за публични възложители
авторски материал, стр. 26
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Промени в изключенията по ЗОП - Изключения за секторни възложители
авторски материал, стр. 28
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Стойностни прагове. определяне на прогнозната стойност - Промени в стойностните прагове за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 30
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Стойностни прагове. определяне на прогнозната стойност - Правила за изчисляване на прогнозната стойност
авторски материал, стр. 33
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Стойностни прагове. определяне на прогнозната стойност - Забрана за разделяне на обществените поръчки и изключения от нея
авторски материал, стр. 35
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Публичност и прозрачност - Решения и обявления
авторски материал, стр. 37
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Публичност и прозрачност - Документация за обществена поръчка
авторски материал, стр. 42
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Публичност и прозрачност - Профил на купувача
авторски материал, стр. 44
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Подготовка на процедурата - Общи правила при определяне на срокове за подаване на заявления за участие и оферти
авторски материал, стр. 48
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Подготовка на процедурата - Обособени позиции
авторски материал, стр. 49
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Подготовка на процедурата - Технически спецификации - общи и специфични условия
авторски материал, стр. 52
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Промени в някои обстоятелства за лично състояние
авторски материал, стр. 55
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Критерии за подбор
авторски материал, стр. 69
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Трети лица
авторски материал, стр. 75
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Подизпълнители
авторски материал, стр. 76
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците - Деклариране и доказване на съответствие с критериите за подбор
авторски материал, стр. 78
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Критерии за възлагане - Видове критерии за възлагане
авторски материал, стр. 81
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Критерии за възлагане - Особености при оценяване в обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства
авторски материал, стр. 85
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Критерии за възлагане - Изследване на необичайно благоприятни оферти
авторски материал, стр. 85
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Промени в сроковете за получаване на оферти
авторски материал, стр. 88
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Особености при провеждане на процедури, които съдържат етап на преговори
авторски материал, стр. 91
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Срок на валидност на офертите
авторски материал, стр. 91
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане на обществени поръчки - Конкурс за проект
авторски материал, стр. 92
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Специфични техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки - Използване на електронен търг
авторски материал, стр. 97
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Специфични техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки - Електронен каталог
авторски материал, стр. 99
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Разяснения по условията на поръчката
авторски материал, стр. 101
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Изменения на условията след откриване на процедурата
авторски материал, стр. 102
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Условия за участие в процедури по ЗОП
авторски материал, стр. 104
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Назначаване и работа на комисията
авторски материал, стр. 111
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедурите по ЗОП - Приключване на процедурата
авторски материал, стр. 123
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Възлагане на обществена поръчка - Гаранции за изпълнение
авторски материал, стр. 125
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Възлагане на обществена поръчка - Сключване на договор за обществена поръчка и рамково споразумение
авторски материал, стр. 126
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Възлагане на обществена поръчка - Електронни фактури
авторски материал, стр. 128
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Възлагане на обществена поръчка - Основания за изменение на договорите за обществена поръчка и рамковите споразумения
авторски материал, стр. 132
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Досие на обществената поръчка - Съдържание на досието
авторски материал, стр. 134
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Правила за възлагане - Досие на обществената поръчка - Срок за съхранение на досиетата за обществени поръчки
авторски материал, стр. 135
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Процедури за възлагане на обществени поръчки на ниски стойности - Публично състезание
авторски материал, стр. 137
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Процедури за възлагане на обществени поръчки на ниски стойности - Пряко договаряне
авторски материал, стр. 142
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Събиране на оферти с обява. покана до определени лица - Особени правила при събиране на оферти с обява
авторски материал, стр. 145
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Събиране на оферти с обява. покана до определени лица - Покана до определени лица по чл. 191 ЗОП
авторски материал, стр. 152
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Подаване на жалба - допустимост и образуване на производство
авторски материал, стр. 153
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Временни мерки и предварително изпълнение
авторски материал, стр. 156
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Производство за разглеждане на жалбата. Призоваване и връчване на съобщения. Задължение за уведомяване за сключен договор
авторски материал, стр. 159
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Обжалване на актовете на КЗК пред ВАС
авторски материал, стр. 160
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Правомощия на агенцията по обществени поръчки - Основни функции по чл. 229, ал. 1 ЗОП
авторски материал, стр. 162
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Правомощия на агенцията по обществени поръчки - Ролята на АОП при стандартизиране на изисквания и документи в областта на обществените поръчки
авторски материал, стр. 164
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Общи положения
авторски материал, стр. 166
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол чрез случаен избор
авторски материал, стр. 167
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол върху процедури на договаряне
авторски материал, стр. 171
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол при изменение на договор за обществена поръчка
авторски материал, стр. 173
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Нови правомощия на АДФИ при извършване на проверки по чл. 238, ал. 4 ЗОП
авторски материал, стр. 175
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Форми на последващ контрол
авторски материал, стр. 175
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Координиране на контролните практики между Сметната палата, АДФИ и АОП
авторски материал, стр. 177
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Общи положения
авторски материал, стр. 179
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Промени в съставите на административни нарушения по ЗОП
авторски материал, стр. 179
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Производство за търсене на административнонаказателна отговорност при нарушения на ЗОП
авторски материал, стр. 188
Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Производство за търсене на административнонаказателна отговорност за нарушения на ППЗОП
авторски материал, стр. 189
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне
авторски материал, стр. 192
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне - Хармонизационни изисквания на актове на правото на Европейския съюз в областта на електронното възлагане на обществени поръчки - Приложими актове на правото на ЕС относно елект
авторски материал, стр. 193
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне - Хармонизационни изисквания на актове на правото на Европейския съюз в областта на електронното възлагане на обществени поръчки - Съществени изисквания на директивите на ЕС в об
авторски материал, стр. 194
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Разработване и обхват
авторски материал, стр. 199
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Обхват на първия етап на ЦАИС ЕОП
авторски материал, стр. 200
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Обхват на втория етап на ЦАИС ЕОП
авторски материал, стр. 201
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Принципи и правила при работа на платформата - Изисквания към електронната платформа
авторски материал, стр. 203
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Принципи и правила при работа на платформата - Практически аспекти на работа с електронната платформа
авторски материал, стр. 204
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Уредбата на електронното възлагане на обществени поръчки до октомври 2018 г. и причини за промените в ЗОП
авторски материал, стр. 206
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Актуална уредба на електронното възлагане на обществените поръчки в ЗОП и В ППЗОП към 1 март 2019 г. - Нови моменти в ЗОП, свързани с електрон
авторски материал, стр. 208
Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Актуална уредба на електронното възлагане на обществените поръчки в ЗОП и В ППЗОП към 1 март 2019 г. - Актуалната уредба на електронното възла
авторски материал, стр. 219
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с допустимостта на жалбата. Правен интерес
авторски материал, стр. 242
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика по налагане на временна мярка спиране на процедурата и допускане на предварително изпълнение - Налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата
авторски материал, стр. 244
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика по налагане на временна мярка спиране на процедурата и допускане на предварително изпълнение - Допускане на предварително изпълнение на решението за класиране на възложителя
авторски материал, стр. 245
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Разделяне на поръчката на обособени позиции
авторски материал, стр. 247
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Откриване на процедури на договаряне при наличие на изключителни обстоятелства
авторски материал, стр. 248
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Определяне на прогнозна стойност на поръчката при наличие на опции
авторски материал, стр. 250
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Осигуряване на пълен, пряк, неограничен и безплатен достъп до документацията от възложителя
авторски материал, стр. 252
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Предоставяне на разяснения от страна на възложителя
авторски материал, стр. 253
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Специфични изисквания към специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания
авторски материал, стр. 257
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължение за възложителите да посочват в обявлението, с което се открива процедура, критериите за подбор и документите, с които
авторски материал, стр. 261
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Съобразяване на критериите за подбор с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката
авторски материал, стр. 266
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължително използване на критерии за подбор, посочени в Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 270
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Изисквания, свързани със системи или стандарти за качество и опазване на околната среда
авторски материал, стр. 272
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - ЕЕДОП като универсална лична декларация за обстоятелствата, посочени в него
авторски материал, стр. 275
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Изискване за посочване на гаранцията за изпълнение, като нормативно определен процент от стойността на договора без ДДС, в обявле
авторски материал, стр. 279
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Методика за оценка на офертите
авторски материал, стр. 282
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Сключване на договор под отлагателно условие
авторски материал, стр. 288
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължение за прилагане на стандартизираните образци на договори от възложителите
авторски материал, стр. 292
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Състав на комисията
авторски материал, стр. 294
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Действия на комисията при провеждане на процедурата
авторски материал, стр. 298
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Неотстранимост на нарушенията, установени при откриване или провеждане на процедурата
авторски материал, стр. 362
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на процедура при отпаднала необходимост поради съществени промени в обстоятелствата или невъзможност на възложите
авторски материал, стр. 377
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на обществената поръчка при съществено изменение на условията, което ще доведе и до промяна в кръга на заинтересо
авторски материал, стр. 385
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на процедурата по инициатива на възложителя. Задължение за мотивираност на акта
авторски материал, стр. 388
Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Правомощия на Комисията за защита на конкуренцията да върне на възложителя процедурата за издаване на решение за прекратяване
авторски материал, стр. 392