ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 07
Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните материални активи - придобиване, амортизация, обезценка, ремонт, замяна и отписване
авторски материал, стр. 5
Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО
административна практика, стр. 25
Необлагаеми доходи по чл. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 34
Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, свързани с международен транспорт
авторски материал, стр. 47
Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-18, в сила от 02.07.2019 г.
авторски материал, стр. 50
Oт 1 юли 2019 година са в сила изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и в приложенията към нея
авторски материал, стр. 57
Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства
административна практика, стр. 60
За някои въпроси, възникнали при ревизия на задължения по Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 63
Договорът за влог в данъчен склад
авторски материал, стр. 69
Какво трябва да се има предвид, когато се правят плащания извън страната
авторски материал, стр. 77