ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 04
Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване
авторски материал, стр. 5
Цесията и потребителят - длъжник
авторски материал, стр. 18
Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
авторски материал, стр. 34
Решение № 180 от 08.02. 2019 г. на ВКС по т. д. № 705/2018 г., I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 43
Административно- наказателна отговорност на арбитъра
авторски материал, стр. 47
Искът по чл. 424 от Гражданския процесуален кодекс в практиката на Върховния касационен съд
авторски материал, стр. 51
Доверено лице. Същност на института
авторски материал, стр. 60
Чия собственост e непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър?
авторски материал, стр. 72
Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители
авторски материал, стр. 81
За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни
авторски материал, стр. 88