ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2019 г."
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Въпроси с по-висока приложимост в счетоводната практика, които ще бъдат обект на анализ в настоящия коментар
авторски материал, стр. 57
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Въпроси и редакционни промени, които ще бъдат единствено маркирани накратко в редовете по-долу в настоящата част на коментара
авторски материал, стр. 58
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Въпроси, свързани с приложимата счетоводна база (приложимите счетоводни стандарти) и опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС
авторски материал, стр. 62
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Въпроси, свързани с предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период
авторски материал, стр. 67
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Въпроси, свързани със съставните части (компонентите) на годишните финансови отчети
авторски материал, стр. 76
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Въпроси, свързани с публичността на финансовите отчети и информация
авторски материал, стр. 79
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Цели, приложно поле и общи изисквания към прилагането на Националните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 84
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на СС 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 98
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на финансовите отчети - СС 1 и СС 7 - СС 1 - Представяне на финансови отчети
авторски материал, стр. 111
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на финансовите отчети - СС 1 и СС 7 - СС 7 - Отчети за паричните потоци
авторски материал, стр. 117
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на консолидираните финансови отчети - СС 22, СС 27, СС 28 и СС 31 - СС 22 - Отчитане на бизнес
авторски материал, стр. 119
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на консолидираните финансови отчети - СС 22, СС 27, СС 28 и СС 31 - СС 27 - Консолидирани фина
авторски материал, стр. 132
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на консолидираните финансови отчети - СС 22, СС 27, СС 28 и СС 31 - СС 28 - Отчитане на инвест
авторски материал, стр. 146
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на консолидираните финансови отчети - СС 22, СС 27, СС 28 и СС 31 - СС 31 - Отчитане на дялове
авторски материал, стр. 153
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към прилагането на счетоводната политика - СС 8, СС 10 и СС 24 - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаменталн
авторски материал, стр. 158
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към прилагането на счетоводната политика - СС 8, СС 10 и СС 24 - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финан
авторски материал, стр. 165
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към прилагането на счетоводната политика - СС 8, СС 10 и СС 24 - СС 24 - Оповестяване на свързани лица
авторски материал, стр. 169
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на дълготрайните активи и тяхното амортизиране - СС 16, СС 38, СС 4 и СС 17 - СС 16 - Дълг
авторски материал, стр. 174
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на дълготрайните активи и тяхното амортизиране - СС 16, СС 38, СС 4 и СС 17 - СС 17 - Лизи
авторски материал, стр. 184
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси и СС 41 - Селско стопанство - СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси
авторски материал, стр. 188
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси и СС 41 - Селско стопанство - СС 41 - Селско стопанство
авторски материал, стр. 194
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с отчитането и представянето на финансовите инструменти и инвестиционните имоти - СС 32 и СС 40 - СС 32 - Финансови инструменти
авторски материал, стр. 198
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с отчитането и представянето на финансовите инструменти и инвестиционните имоти - СС 32 и СС 40 - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имот
авторски материал, стр. 205
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на приходите и разходите - СС 11, СС 18, СС 19, СС 20, СС 21 и СС 37 - СС 11 - Договори за
авторски материал, стр. 210
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на приходите и разходите - СС 11, СС 18, СС 19, СС 20, СС 21 и СС 37 - СС 18 - Приходи
авторски материал, стр. 215
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на приходите и разходите - СС 11, СС 18, СС 19, СС 20, СС 21 и СС 37 - СС 19 - Доходи на п
авторски материал, стр. 220
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на приходите и разходите - СС 11, СС 18, СС 19, СС 20, СС 21 и СС 37 - СС 20 - Отчитане на
авторски материал, стр. 223
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на приходите и разходите - СС 11, СС 18, СС 19, СС 20, СС 21 и СС 37 - СС 21 - Ефекти от п
авторски материал, стр. 227
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на приходите и разходите - СС 11, СС 18, СС 19, СС 20, СС 21 и СС 37 - СС 37 - Провизии, у
авторски материал, стр. 234
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на СС 12 - Данъци от печалбата
авторски материал, стр. 244
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - Коментар на СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
авторски материал, стр. 255
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Изменения в МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2019 г. - Нов стандарт МСФО 16 Лизинг
авторски материал, стр. 260
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Изменения в МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2019 г. - Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти - Характеристики за предсрочно погасяване с отрицателн
авторски материал, стр. 305
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Изменения в МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2019 г. - Ново разяснение КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода
авторски материал, стр. 309
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Изменения в МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2019 г. - Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия - Дългосрочни уч
авторски материал, стр. 315
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Изменения в МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2019 г. - Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015-2017 г.
авторски материал, стр. 325
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Изменения в МСС/МСФО, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2019 г. - Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица - Изменение, свиване или уреждане на план
авторски материал, стр. 327
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Изисквания при представянето на финансовите отчети според МСС
авторски материал, стр. 331
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Особености на отчитането на имоти, машини и съоръжения
авторски материал, стр. 357
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Отчитане на инвестиционни имоти
авторски материал, стр. 364
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Отчитане на преустановени дейности
авторски материал, стр. 371
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Отчитане на доходите на наети лица
авторски материал, стр. 379
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Отчитане на сделки в чуждестранна валута
авторски материал, стр. 387
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Отчитане на сделки с плащане на базата на акции между предприятия в група
авторски материал, стр. 395
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Важни аспекти на изготвянето на консолидирани финансови отчети
авторски материал, стр. 400
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Практически аспекти на прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
авторски материал, стр. 408
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО - Практически аспекти на модела на очакваните кредитни загуби според МСФО 9 Финансови инструменти
авторски материал, стр. 412
Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти - Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и Разясненията към тях
авторски материал, стр. 424
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на лизинга при наемодателите и наемателите
авторски материал, стр. 439
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на получени финансирания и правителствени дарения
авторски материал, стр. 452
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на продажбите на консигнация, посредством интернет сайт
авторски материал, стр. 461
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните активи (придобиване, амортизации, обезценка, ремонт, подобрение, освобождаване, замяна и последваща оценка)
авторски материал, стр. 472
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на непаричните вноски (апорт)
авторски материал, стр. 489
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при разпределяне на дивидент, скрито разпределение на печалбата и констатирани счетоводни грешки
авторски материал, стр. 495
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при отчитане на вземания и задължения в чуждестранна валута
авторски материал, стр. 504
Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на защитата на личните данни
авторски материал, стр. 511
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер
авторски материал, стр. 522
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (глава седем „г“)
авторски материал, стр. 530
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Ред и условия за издаване и отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД (глава седма)
авторски материал, стр. 531
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Разрешение за извършване на сторно операция чрез ФУ и ИАСУТД
авторски материал, стр. 538
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Отчитане на обороти при работа с касови бележки от кочан
авторски материал, стр. 539
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Специфични особености при изпитване на ЕСФП
авторски материал, стр. 540
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Задължения на производителите/вносителите на ФУ за предоставяне на процедура за четене и извличане на информация от КЛЕН, и подаване на данни за обучени
авторски материал, стр. 542
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Въвеждане/извеждане от експлоатация
авторски материал, стр. 542
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Издаване на документ за продажба чрез ФУ и ИАСУТД
авторски материал, стр. 544
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Отчетност на оборотите от извършени продажби чрез ЕСФП
авторски материал, стр. 545
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Подаване на данни в НАП за доставените/получените количества течни горива
авторски материал, стр. 545
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Въвеждане на нови понятия в Допълнителните разпоредби на Наредбата
авторски материал, стр. 546
Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - Срокове, в които задължените лица привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата
авторски материал, стр. 546