ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 02
Придобивният способ по чл. 91 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
В какъв размер е допустимо договарянето на неустойка при прекратяване на срочен договор за наем с предизвестие
авторски материал, стр. 14
Решение № 151 от 06.12.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4545/2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 20
Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на съсобственост
авторски материал, стр. 23
Правна сила на решенията по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ и на плана на новообразуваните имоти
авторски материал, стр. 32
Наличие на техническа грешка при оцифряване на регулационния план
авторски материал, стр. 43
Възпрепятстване на разпределеното с договор ползване като основание за иницииране на производство по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 46
Решене № 98 от 25.01.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4097/ 2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 55
Новото вписване на ипотека в хипотезата на чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 58
Какво трябва да знаем за новите договорни форми на ФИДИК
авторски материал, стр. 65
Забраната за регистрация на културни ценности като търговски марки
авторски материал, стр. 78