ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 08
Счетоводно и данъчно третиране на доходите от рента и аренда в земеделието - т.нар. „пасивни“ доходи на земеделските стопани
авторски материал, стр. 5
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за липси и брак на активи вследствие от непреодолима сила
авторски материал, стр. 15
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от наем на местно и чуждестранно физическо лице
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37а ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Получаване на сума по застраховка „Живот” след изтичане на срока на договора
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от доброволно осигуряване, придобити преди право на пенсия
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Облагане с окончателен данък по ЗДДФЛ - Доходи от дивиденти в полза на местни физически лица
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по ЗДДФЛ - Относно задължението за издаване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ и възможността за предоставянето й по електронен път
административна практика, стр. 31
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, извършени през юли 2018 г.
авторски материал, стр. 35
Данъчно третиране по реда на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 2006 г. на предоставянето на услуга по зареждане на електромобили
административна практика, стр. 45
Последни изменения и допълнения в ЗМДТ при данъка върху превозните средства
авторски материал, стр. 52
Новите постановки в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 20 юли 2018 г.
авторски материал, стр. 56