ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 06
Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство
авторски материал, стр. 12
Наказания при нарушаване на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 29/2018
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 30/2018
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 31/2018
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 32/2018
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 33/2018
административна практика, стр. 28
Непрекъсваемост на държавната служба
авторски материал, стр. 36
Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни
авторски материал, стр. 47
За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни
авторски материал, стр. 59
От началото на юни тази година ИА „Главна инспекция по труда“ стартира издаването по електронен път на удостоверения по Закона за обществените поръчки
административна практика, стр. 65
Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал, стр. 67
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани на 12 юни 2018 година
авторски материал, стр. 70
Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводителите
авторски материал, стр. 76