ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2018 г."
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството - Въвеждане на допълнителни облекчения относно предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период - чл.
авторски материал, стр. 54
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, с цел транспониране на изискванията на европейската счетоводна директива (Директива 2013/34/ЕС), както и
авторски материал, стр. 61
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството посредством новия Закон за независимия финансов одит - чл. 38, ал. 11 (нова); чл. 74, ал. 1; § 1, т. 22,
авторски материал, стр. 65
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, посредством Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове за 2017 г. - чл.
авторски материал, стр. 67
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството - Изменение, свързано с публичността на финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза - чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗСч - 2
авторски материал, стр. 71
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Изменения и допълнения в Закона за счетоводството - Редакционни промени - 2018 г.
авторски материал, стр. 72
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Въпроси, свързани с годишното счетоводно приключване на 2017 г. и приложението на счетоводния закон през 2018 г. - 2018 г.
авторски материал, стр. 73
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Указания на Министерството на финансите по прилагане на Закона за счетоводството - 2018 г.
авторски материал, стр. 77
Приложен коментар на Закона за счетоводството - Съставни части (компоненти) на годишните финансови отчети - чл. 29 ЗСч - 2018 г.
авторски материал, стр. 79
Указание № УК-1 от 21.02.2017 г. на МФ
административна практика, стр. 84
Указание № УК-2 от 05.06.2017 г. на МФ
административна практика, стр. 97
Указание № УК-3 от 21.12.2017 г. на МФ
административна практика, стр. 102
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към Част първа „Общи разпоредби“, глава първа „Предмет, приложно поле и определения“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 213
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и на оди
авторски материал, стр. 218
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Упражняване на одиторска професия“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 222
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към Част втора „Финансов одит“, глава пета „Финансов одит на финансови отчети - общи изисквания“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 226
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Допълнителни изисквания към извършването на задължителен финансов одит на финансови отчети“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 229
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „Задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 230
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 236
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава девета „Система за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори и разследвания“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 240
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава десета „Надзор над дейността на ИДЕС“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 243
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава единадесета „Издаване и обжалване на актове на комисията“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 243
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава дванадесета „Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и компетентните органи на други държави“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 244
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към Част четвърта „Одитен комитет в предприятията от обществен интерес“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 244
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към Част пета „Административнонаказателни разпоредби“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 246
Приложен коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 254
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 1 - Представяне на финансови отчети - 2018 г.
авторски материал, стр. 261
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 7 - Отчети за паричните потоци - 2018 г.
авторски материал, стр. 266
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане - 2018 г.
авторски материал, стр. 268
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика - 2018 г.
авторски материал, стр. 270
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2018 г.
авторски материал, стр. 277
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 24 - Оповестяване на свързани лица - 2018 г.
авторски материал, стр. 281
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти - 2018 г.
авторски материал, стр. 285
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации - 2018 г.
авторски материал, стр. 292
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия - 2018 г.
авторски материал, стр. 305
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - 2018 г.
авторски материал, стр. 319
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия - 2018 г.
авторски материал, стр. 327
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси - 2018 г.
авторски материал, стр. 331
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 16 - Дълготрайни материални активи - СС 38 - Нематериални активи - СС 4 - Отчитане на амортизациите - СС 36 - Обезценка на активи - 2018 г.
авторски материал, стр. 337
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 17 - Лизинг - 2018 г.
авторски материал, стр. 349
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти - 2018 г.
авторски материал, стр. 353
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 32 - Финансови инструменти - 2018 г.
авторски материал, стр. 358
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 41 - Селско стопанство - 2018 г.
авторски материал, стр. 364
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 11 - Договори за строителство - 2018 г.
авторски материал, стр. 368
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 12 - Данъци от печалбата - 2018 г.
авторски материал, стр. 372
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 18 - Приходи - 2018 г.
авторски материал, стр. 381
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 19 - Доходи на персонала - 2018 г.
авторски материал, стр. 386
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ - 2018 г.
авторски материал, стр. 389
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове - 2018 г.
авторски материал, стр. 393
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи - 2018 г.
авторски материал, стр. 400
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност - 2018 г.
авторски материал, стр. 411
Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност - 2018 г.
авторски материал, стр. 413
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори - Прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти с МСФО 4 Застрахователни договори - 2018 г.
авторски материал, стр. 418
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Нов стандарт МСФО 9 Финансови инструменти - 2018 г.
авторски материал, стр. 422
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Нов стандарт МСФО 15 Приходи от договори с клиенти - 2018 г.
авторски материал, стр. 475
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти от 11.09.2015 г. - 2018 г.
авторски материал, стр. 508
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти от 12.04.2016 г. - 2018 г.
авторски материал, стр. 509
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016 г. - 2018 г.
авторски материал, стр. 511
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции - Класификация и оценяване на сделки с плащане на базата на акции - 2018 г.
авторски материал, стр. 512
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Ново разяснение КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение - 2018 г.
авторски материал, стр. 520
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСС 40 Инвестиционни имоти - Прехвърляния на инвестиционни имоти - 2018 г.
авторски материал, стр. 523
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Нов стандарт МСФО 16 Лизинг - 2018 г.
авторски материал, стр. 525
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия - Дългосрочни дялови участия в асоциирани и съвместни предприятия - 2018 г.
авторски материал, стр. 555
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти - Характеристики на предсрочно погасяване с отрицателна компенсация и модификации на финансови пасиви - 2018 г.
авторски материал, стр. 565
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Ново разяснение КРМСФО 23 Несигурност при третирането на данъци върху дохода - 2018 г.
авторски материал, стр. 569
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия - Продажба или вноска на активи между инвеститор и негово асоци
авторски материал, стр. 574
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015-2017 г. - 2018 г.
авторски материал, стр. 575
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - МСФО 14 Регулаторно отсрочени сметки - 2018 г.
авторски материал, стр. 577
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Нов стандарт МСФО 17 Застрахователни договори - 2018 г.
авторски материал, стр. 578
Приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти - Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица - Изменение, съкращаване или уреждане на план - 2018 г.
авторски материал, стр. 587
Бюджетно счетоводство - Приложен коментар - Нови моменти в отчетността на бюджетните организации за 2017 година – 2018 г.
авторски материал, стр. 602
Бюджетно счетоводство - Приложен коментар - Нови моменти в отчетността на бюджетните организации за 2018 година – 2018 г.
авторски материал, стр. 625